การประชุมสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6/2565

     เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ รองศาสตราจารย์ ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้เข้าร่วมการประชุมสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย จังหวัดเชียงราย ในการประชุมดังกล่าวนี้ได้รับเกียรติจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา และรองนายก อบจ. จังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดการประชุม

     นอกจากนี้ได้รับเกียรติจากศิลปินแห่งชาติ นายเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ บรรยายในหัวข้อ "ศิลปะและวิทยาศาสตร์" รวมทั้งได้รับเกียรติจากนายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ธณัฏฐ์คุณ มงคลอัศวรัตน์ และ ผอ. สสวท. เข้าร่วมประชุมดังกล่าวด้วย ในที่ประชุมมีการกล่าวถึงความคืบหน้าในเรื่อง Carbon Neutrality ซึ่งสภาฯ จะจัดทำ MOU ร่วมกับ TGO ในการพัฒนากำลังคนในด้านนี้ร่วมกับ บพค. และการจัดตั้งสมาคมเคมีอีกด้วย

------------------------------

?คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา   
http://science.buu.ac.th/
#SciBUU
#BUUFSCI
#เรียนวิทย์ติดทะเล ??

------------------------------

?วิสัยทัศน์

“องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน”
“Science Innovation for Sustainably Better Society”

-------------------------------------

?ค่านิยมองค์กร AGILE

A = Accountability (สังคมศรัทธา)
G = Global Mindset (พัฒนาสู่สากล)
I = Innovative Thinking (คิดค้นนวัตกรรม)
L = Life-Long Learning (วัฒนธรรมการเรียนรู้)
E = Effectiveness (มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์)

-------------------------------------

?วัฒนธรรมองค์กร : "มุ่งมั่น มีเหตุผล คนภูมิบูรพา”

[ ภาพกิจกรรม ]