ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ พบบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

       เมื่อวันพุธที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมประชุมกับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ, ด้านบัญชีและการเงิน และด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านระบบ SAP S/4HANA เพื่อเพิ่มประสิทธิ์ภาพในการทำงานให้กับสายสนับสนุนวิชาการ ร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เสนอแนวทางการดำเนินงาน การปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน ณ ห้องประชุม SD 506 อาคารสิรินธร โดยมี รศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และ ผศ.ดร.กัญจน์ชญา หงส์เลิศคงสกุล รองคณบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล การคลังและทรัพย์สิน ได้เล่าถึงประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา และแนวทางการปฏิบัติงานผ่านระบบ SAP S/4HANA คุณหัสชา ศรีจินดา นักวิชาการพัสดุชำนาญการ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการ ระยะเวลาในการจัดซื้อจัดจ้าง และ คุณนางสุชาดา ไม้งาม นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ชี้แจงเกี่ยวกับระยะเวลาขั้นตอนการขออนุมัติในหลักการ และการเบิกจ่ายผ่านระบบ SAP S/4HANA เพื่อเป็นแนวทางในการทำงานต่อไปของคณะวิทยาศาสตร์ 

------------------------------

?คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา   
http://science.buu.ac.th/
#SciBUU
#BUUFSCI
#เรียนวิทย์ติดทะเล ??

------------------------------

?วิสัยทัศน์

“องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน”
“Science Innovation for Sustainably Better Society”

-------------------------------------

?ค่านิยมองค์กร AGILE

A = Accountability (สังคมศรัทธา)
G = Global Mindset (พัฒนาสู่สากล)
I = Innovative Thinking (คิดค้นนวัตกรรม)
L = Life-Long Learning (วัฒนธรรมการเรียนรู้)
E = Effectiveness (มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์)

-------------------------------------

?วัฒนธรรมองค์กร : "มุ่งมั่น มีเหตุผล คนภูมิบูรพา”

[ ภาพกิจกรรม ]


คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
 0-3810-3011
 0-3839-3496
 scibuu.pr@gmail.com
ติดต่อเรา

Line Official (Science-Burapha)
เพิ่มเพื่อน