ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ติดอันดับ World’s Top 2% Scientists  ปี ๒๐๒๒

         เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม SD 502 อาคารสิรินธร คณะวิทยาศาสตร์ในวาระประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ รองศาสตราจารย์ ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นตัวแทนบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี กับ รองศาสตราจารย์ ดร.อุบลลักษณ์ รัตนศักดิ์ สังกัดภาควิชาเคมี ในโอกาสที่เป็นนักวิจัยที่มีการอ้างอิงในปี ค.ศ. ๒๐๒๒ สูงที่สุด (Single Year Citation Impact 2022) ที่ได้รับการจัดอันดับใน TOP 2% แรกของโลก ในสาขา Materials จำนวนผลงานตีพิมพ์  ๓๕ จำนวนการอ้างอิงผลงาน ๒,๓๕๒ อยู่ในอันดับที่ ๓,๐๙๒ ของนักวิจัยในสาขา ๓๑๕,๗๒๑

         โดยสำนักพิมพ์ Elsevier บริษัท SciTech Strategies และ มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด (Stanford University) มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกในประเทศสหรัฐอเมริกา

------------------------------

?คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา   
http://science.buu.ac.th/
#SciBUU
#BUUFSCI
#เรียนวิทย์ติดทะเล ??

------------------------------

?วิสัยทัศน์

“องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน”
“Science Innovation for Sustainably Better Society”

-------------------------------------

?ค่านิยมองค์กร AGILE

A = Accountability (สังคมศรัทธา)
G = Global Mindset (พัฒนาสู่สากล)
I = Innovative Thinking (คิดค้นนวัตกรรม)
L = Life-Long Learning (วัฒนธรรมการเรียนรู้)
E = Effectiveness (มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์)

-------------------------------------

?วัฒนธรรมองค์กร : "มุ่งมั่น มีเหตุผล คนภูมิบูรพา”

[ ภาพกิจกรรม ]