เยี่ยมศูนย์อบรมโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ค่ายที่ ๑

     

       ระหว่างวันที่ ๘-๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยบูรพา นำโดย รศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ประธานศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยบูรพา และ ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารโครงการอบรมโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เข้าเยี่ยมศูนย์อบรมโครงการอบรมโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ค่ายที่ ๑ โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายในเขตภาคตะวันออก ที่มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ มีโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพตามความถนัดทั้งในด้านทฤษฎีและทักษะด้านปฏิบัติ ให้สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อนได้ และมีความพร้อมที่จะเข้ารับการคัดเลือกเข้าอบรมโอลิมปิกวิชาการ ค่ายที่ ๒ ตลอดจนเพื่อช่วยพัฒนาการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ระดับโรงเรียนให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล

       ในครั้งนี้ได้เยี่ยมชมศูนย์อบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ๑๐ แห่ง ในภาคตะวันออก ดังนี้

๑. ศูนย์อบรมโรงเรียนวัดประดู่ จังหวัดระยอง (สาขาวิชาชีววิทยา)

๒. ศูนย์อบรมโรงเรียนองครักษ์ จังหวัดนครนายก (สาขาวิชาชีววิทยา)

๓. ศูนย์อบรมโรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัดระยอง (สาขาวิชาคณิตศาสตร์)

๔. ศูนย์อบรมโรงเรียนชลราษฎรอำรุง จังหวัดชลบุรี (สาขาวิชาคณิตศาสตร์)

๕. ศูนย์อบรมโรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัดระยอง (สาขาวิชาคอมพิวเตอร์)

๖. ศูนย์อบรมโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ ๒ จังหวัดฉะเชิงเทรา (สาขาวิชาคอมพิวเตอร์)

๗. ศูนย์อบรมโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา (สาขาวิชาฟิสิกส์)

๘. ศูนย์อบรมโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดชลบุรี (สาขาวิชาฟิสิกส์)

๙. ศูนย์อบรมโรงเรียนพนัสพิทยาคาร จังหวัดชลบุรี (สาขาวิชาเคมี)

๑๐. ศูนย์อบรมโรงเรียนชลกันยานุกูล จังหวัดชลบุรี (สาขาวิชาเคมี)

       ทั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอขอบพระคุณโรงเรียนที่ให้การสนับสนุนสถานที่และบุคลากรในโครงการอบรมครั้งนี้ด้วย

------------------------------

?คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา   
http://science.buu.ac.th/
#SciBUU
#BUUFSCI
#เรียนวิทย์ติดทะเล ??

------------------------------

“มุ่งมั่น มีเหตุผล คนภูมิบูรพา”
Science Innovation for Better Society
องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ดีขึ้น

------------------------------

ค่านิยมองค์กร AGILE
A = Accountability (สังคมศรัทธา)
G = Global Mindset (พัฒนาสู่สากล)
I = Innovative Thinking (คิดค้นนวัตกรรม)
L = Life Long Learning (วัฒนธรรมการเรียนรู้)
E = Effectiveness (มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์)

[ ภาพกิจกรรม ]


คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
 0-3810-3011
 0-3839-3496
 scibuu.pr@gmail.com
ติดต่อเรา

Line Official (Science-Burapha)
เพิ่มเพื่อน