ดาวน์โหลดเอกสาร

ขนาดเอกสาร : 100.39 KiB
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป (POSNBUU03)
จำนวนผู้ดาวน์โหลด
15
ครั้ง
ขนาดเอกสาร : 117.09 KiB
ระเบียบแนวปฏิบัติและเกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติ ค่าย 2/2565
จำนวนผู้ดาวน์โหลด
147
ครั้ง
ขนาดเอกสาร : 115.56 KiB
ระเบียบ แนวปฏิบัติ การเข้าค่ายอบรม โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2565 ค่าย 1 ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยบูรพา
จำนวนผู้ดาวน์โหลด
1,177
ครั้ง
ขนาดเอกสาร : 1,014.49 KiB
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติการเข้าร่วมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2565 เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด 19
จำนวนผู้ดาวน์โหลด
852
ครั้ง
ขนาดเอกสาร : 83.44 KiB
ใบลาการอบรม
จำนวนผู้ดาวน์โหลด
729
ครั้ง
ขนาดเอกสาร : 131.98 KiB
แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองการเข้าอบรม (POSNBUU01)
จำนวนผู้ดาวน์โหลด
1,800
ครั้ง
ขนาดเอกสาร : 111.40 KiB
แบบฟอร์มขออนุญาตลาอบรม
การขออนุญาตลาอบรม ยังคงถือว่าเป็นการขาดการอบรม ไม่สามารถนับเป็นชั่วโมงเข้าอบรมได้
จำนวนผู้ดาวน์โหลด
720
ครั้ง
ขนาดเอกสาร : 2.39 MB
ประกาศ รายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2565 ค่าย 2
จำนวนผู้ดาวน์โหลด
15
ครั้ง
ขนาดเอกสาร : 1.85 MB
ประกาศรายชื่อยืนยันการเข้าสอบท้ายค่าย 1 โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2565
จำนวนผู้ดาวน์โหลด
126
ครั้ง
ขนาดเอกสาร : 4.69 MB
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันการเข้าอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2565 ค่ายที่ 1
จำนวนผู้ดาวน์โหลด
130
ครั้ง
ขนาดเอกสาร : 4.00 KiB
รายชื่อนักเรียนผู้แทนศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สาขาเคมี
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ 081/2565
จำนวนผู้ดาวน์โหลด
535
ครั้ง
ขนาดเอกสาร : 263.58 KiB
รายชื่อนักเรียนผู้แทนศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สาขาฟิสิกส์
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ 080/2565
จำนวนผู้ดาวน์โหลด
302
ครั้ง
ขนาดเอกสาร : 283.92 KiB
รายชื่อนักเรียนผู้แทนศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สาขาคณิตศาสตร์
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ 079/2565
จำนวนผู้ดาวน์โหลด
372
ครั้ง
ขนาดเอกสาร : 263.46 KiB
รายชื่อนักเรียนผู้แทนศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สาขาคอมพิวเตอร์
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ 075/2565
จำนวนผู้ดาวน์โหลด
229
ครั้ง
ขนาดเอกสาร : 608.88 KiB
รายชื่อผู้เข้าอบรมค่าย 2 สาขาเคมี ปีการศึกษา 2564
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ 072/2565
จำนวนผู้ดาวน์โหลด
206
ครั้ง
ขนาดเอกสาร : 595.96 KiB
รายชื่อผู้เข้าอบรมค่าย 2 สาขาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2564
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ 073/2565
จำนวนผู้ดาวน์โหลด
303
ครั้ง
ขนาดเอกสาร : 236.74 KiB
รายชื่อนักเรียนผู้แทนศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สาขาชีววิทยา
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 069/2565
จำนวนผู้ดาวน์โหลด
2,551
ครั้ง
ขนาดเอกสาร : 559.23 KiB
รายชื่อผู้เข้าอบรมค่าย 2 สาขาฟิสิกส์ ปีการศึกษา 2564
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 064/2565
จำนวนผู้ดาวน์โหลด
171
ครั้ง
ขนาดเอกสาร : 604.63 KiB
รายชื่อผู้เข้าอบรมค่าย 2 สาขาคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2564
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ 066/2565
จำนวนผู้ดาวน์โหลด
233
ครั้ง
ขนาดเอกสาร : 538.00 KiB
รายชื่อผู้ยืนยันเข้าสอบท้ายค่าย 2 คอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2564
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 063/2565
จำนวนผู้ดาวน์โหลด
201
ครั้ง
ขนาดเอกสาร : 420.46 KiB
รายชื่อผู้ยืนยันเข้าสอบท้ายค่าย 2 ฟิสิกส์ ปีการศึกษา 2564
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ที่ 065/2565
จำนวนผู้ดาวน์โหลด
169
ครั้ง
ขนาดเอกสาร : 740.80 KiB
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันเข้าสอบท้ายค่ายโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2564 ค่าย 2 (สาขาชีววิทยา)
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 049/2565
จำนวนผู้ดาวน์โหลด
186
ครั้ง
ขนาดเอกสาร : 413.78 KiB
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2564 ค่าย 2 (สาขาชีววิทยา)
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 050/2565
จำนวนผู้ดาวน์โหลด
208
ครั้ง
ขนาดเอกสาร : 2.43 MB
รายชื่อผู้ยืนยันเข้าอบรมในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2564 ค่าย 1
จำนวนผู้ดาวน์โหลด
1,059
ครั้ง
ขนาดเอกสาร : 275.62 KiB
รายชื่อผู้ยืนยันเข้าสอบท้ายค่ายโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2564 ค่าย 1
จำนวนผู้ดาวน์โหลด
880
ครั้ง
ขนาดเอกสาร : 213.51 KiB
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติ สาขาวิชาเคมี ปีการศึกษา 2563 (ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ)
จำนวนผู้ดาวน์โหลด
543
ครั้ง
ขนาดเอกสาร : 213.52 KiB
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติ สาขาวิชาฟิสิกส์ ปีการศึกษา 2563 (ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ)
จำนวนผู้ดาวน์โหลด
424
ครั้ง
ขนาดเอกสาร : 112.82 KiB
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 (ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ)
จำนวนผู้ดาวน์โหลด
369
ครั้ง
ขนาดเอกสาร : 196.34 KiB
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2563 (ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ)
จำนวนผู้ดาวน์โหลด
340
ครั้ง
ขนาดเอกสาร : 82.89 KiB
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติ สาขาวิชาชีววิทยา ปีการศึกษา 2563 (ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ)
จำนวนผู้ดาวน์โหลด
760
ครั้ง
ขนาดเอกสาร : 208.31 KiB
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2563 ค่าย 2 (เข้าค่าย 2)(4 สาขา)
จำนวนผู้ดาวน์โหลด
586
ครั้ง
ขนาดเอกสาร : 100.56 KiB
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบท้ายค่ายโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2563 ค่ายที่ 2 (สอบท้ายค่าย 2)
จำนวนผู้ดาวน์โหลด
447
ครั้ง
ขนาดเอกสาร : 793.81 KiB
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบท้ายค่ายโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2563 ค่ายที่ 1 (สอบท้ายค่าย 1)
จำนวนผู้ดาวน์โหลด
670
ครั้ง
ขนาดเอกสาร : 128.66 KiB
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2563 ค่าย 2 (เข้าค่าย2)(ชีววิทยา)
จำนวนผู้ดาวน์โหลด
453
ครั้ง
ขนาดเอกสาร : 1.57 MB
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2563 ค่ายที่ 1 (เข้าค่าย 1)
จำนวนผู้ดาวน์โหลด
2,161
ครั้ง
ขนาดเอกสาร : 263.67 KiB
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 (ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ)
จำนวนผู้ดาวน์โหลด
1,246
ครั้ง
ขนาดเอกสาร : 105.78 KiB
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2562 (ตัวแทนแข่งขันระดับชาติ)
จำนวนผู้ดาวน์โหลด
655
ครั้ง
ขนาดเอกสาร : 283.02 KiB
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติ สาขาวิชาเคมี ปีการศึกษา 2562 (ตัวแทนแข่งขันระดับชาติ)
จำนวนผู้ดาวน์โหลด
982
ครั้ง
ขนาดเอกสาร : 275.30 KiB
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติ สาขาวิชาฟิสิกส์ ปีการศึกษา 2562 (ตัวแทนแข่งขันระดับชาติ)
จำนวนผู้ดาวน์โหลด
1,339
ครั้ง
ขนาดเอกสาร : 257.17 KiB
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติ สาขาวิชาชีววิทยา ปีการศึกษา 2562 (ตัวแทนแข่งขันระดับชาติ)
จำนวนผู้ดาวน์โหลด
1,701
ครั้ง
ขนาดเอกสาร : 5.24 MB
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมและสอบคัดเลือกในโครงการ โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2562 ค่าย 2 (เข้าค่าย 2)
จำนวนผู้ดาวน์โหลด
2,656
ครั้ง
ขนาดเอกสาร : 3.47 MB
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ประจำปีการศึกษา 2562 ค่ายที่ 1 (เข้าค่าย 1)
จำนวนผู้ดาวน์โหลด
1,316
ครั้ง
ขนาดเอกสาร : 8.84 MB
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้าอบรมในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2561 ค่าย 2 (เข้าค่าย 2)
จำนวนผู้ดาวน์โหลด
3,357
ครั้ง
ขนาดเอกสาร : 620.06 KiB
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ประจำปีการศึกษา 2561 ค่ายที่ 1 (เข้าค่าย 1)
จำนวนผู้ดาวน์โหลด
5,239
ครั้ง
ขนาดเอกสาร : 178.15 KiB
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 2 ปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาเคมี (ตัวแทนแข่งขันระดับชาติ)
จำนวนผู้ดาวน์โหลด
2,065
ครั้ง
ขนาดเอกสาร : 158.71 KiB
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 2 ปีการศึกษา 2560 สาขาคณิตศาสตร์ (ตัวแทนแข่งขันระดับชาติ)
จำนวนผู้ดาวน์โหลด
2,002
ครั้ง
ขนาดเอกสาร : 166.99 KiB
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 2 ปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (ตัวแทนแข่งขันระดับชาติ)
จำนวนผู้ดาวน์โหลด
1,503
ครั้ง
ขนาดเอกสาร : 152.83 KiB
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 2 ปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาฟิสิกส์ (ตัวแทนแข่งขันระดับชาติ)
จำนวนผู้ดาวน์โหลด
1,412
ครั้ง
ขนาดเอกสาร : 156.12 KiB
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 2 ปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาชีววิทยา (ตัวแทนแข่งขันระดับชาติ)
จำนวนผู้ดาวน์โหลด
2,145
ครั้ง
ขนาดเอกสาร : 946.47 KiB
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบท้ายค่ายโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2565 ค่าย 2 สาขาฟิสิกส์ (สิทธิ์ตามธรรมนูญ)
จำนวนผู้ดาวน์โหลด
4
ครั้ง
ขนาดเอกสาร : 1.15 MB
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบท้ายค่ายโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2565 ค่าย 2 สาขาชีววิทยา (สิทธิ์ตามธรรมนูญ)
จำนวนผู้ดาวน์โหลด
4
ครั้ง
ขนาดเอกสาร : 1.34 MB
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบท้ายค่ายโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2565 ค่าย 2 สาขาคอมพิวเตอร์ (สิทธิ์ตามธรรมนูญ)
จำนวนผู้ดาวน์โหลด
5
ครั้ง
ขนาดเอกสาร : 164.82 KiB
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมและทดสอบโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2565 ค่าย 2 สาขาคณิตศาสตร์ (สิทธิ์ตามธรรมนูญ)
จำนวนผู้ดาวน์โหลด
18
ครั้ง
ขนาดเอกสาร : 741.21 KiB
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ค่ายที่ ๑ สาขาคอมพิวเตอร์ (สิทธิ์ตามธรรมนูญ)
จำนวนผู้ดาวน์โหลด
65
ครั้ง
ขนาดเอกสาร : 527.65 KiB
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ค่ายที่ ๑ สาขาชีววิทยา (สิทธิ์ตามธรรมนูญ)
จำนวนผู้ดาวน์โหลด
45
ครั้ง
ขนาดเอกสาร : 462.81 KiB
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ค่ายที่ ๑ สาขาเคมี (สิทธิ์ตามธรรมนูญ)
จำนวนผู้ดาวน์โหลด
47
ครั้ง
ขนาดเอกสาร : 6.63 MB
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์่เข้าอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2565 ค่ายที่ 1
จำนวนผู้ดาวน์โหลด
4,456
ครั้ง
ขนาดเอกสาร : 824.71 KiB
ประกาศ แนวปฏิบัติในการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา ๒๕๖๕
จำนวนผู้ดาวน์โหลด
268
ครั้ง
ขนาดเอกสาร : 590.67 KiB
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าอบรม ค่าย 2 ปีการศึกษา 2564 สาขาเคมี
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ 061/2565
จำนวนผู้ดาวน์โหลด
1,568
ครั้ง
ขนาดเอกสาร : 605.68 KiB
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าอบรม ค่าย 2 ปีการศึกษา 2564 สาขาคณิตศาสตร์
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 060/2565
จำนวนผู้ดาวน์โหลด
1,372
ครั้ง
ขนาดเอกสาร : 649.67 KiB
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบท้ายค่าย 2 สาขาฟิสิกส์ ตามธรรมนูญ
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ที่ 058/2565
จำนวนผู้ดาวน์โหลด
578
ครั้ง
ขนาดเอกสาร : 940.98 KiB
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2564 ค่าย 2 สาขาคอมพิวเตอร์
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 057/2565
จำนวนผู้ดาวน์โหลด
1,010
ครั้ง
ขนาดเอกสาร : 940.28 KiB
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าอบรมค่าย 2 ปีการศึกษา 2564 (สาขาฟิสิกส์)
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 055/2565
จำนวนผู้ดาวน์โหลด
1,307
ครั้ง
ขนาดเอกสาร : 933.92 KiB
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าอบรมค่าย 2 ปีการศึกษา 2564 (สาขาคอมพิวเตอร์)
จำนวนผู้ดาวน์โหลด
1,112
ครั้ง
ขนาดเอกสาร : 337.25 KiB
ประกาศเรื่อง แนวปฏิบัติการเข้าร่วมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2564 เนื่องจากสถานการณ์โควิด -19
จำนวนผู้ดาวน์โหลด
706
ครั้ง
ขนาดเอกสาร : 724.20 KiB
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2564 ค่าย 2 สาขาวิชาชีววิทยา
จำนวนผู้ดาวน์โหลด
433
ครั้ง
ขนาดเอกสาร : 852.85 KiB
รายชื่ผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าอบรมในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2564 ค่าย 2 สาขาวิชาชีววิทยา
จำนวนผู้ดาวน์โหลด
1,884
ครั้ง
ขนาดเอกสาร : 1.16 MB
ตัวอย่างใบรับรองการฉีดวัคซีน
จำนวนผู้ดาวน์โหลด
23,357
ครั้ง
ขนาดเอกสาร : 7.07 MB
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าอบรมค่าย 1 ปีการศึกษา 2564
จำนวนผู้ดาวน์โหลด
7,253
ครั้ง
ขนาดเอกสาร : 497.50 KiB
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2564 ค่าย 1 สาขาคอมพิวเตอร์
จำนวนผู้ดาวน์โหลด
710
ครั้ง
ขนาดเอกสาร : 327.33 KiB
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2564 ค่ายที่ 1 สาขาวิชาชีววิทยา
จำนวนผู้ดาวน์โหลด
799
ครั้ง
ขนาดเอกสาร : 331.89 KiB
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2564 ค่าย 1 สาขาวิชาเคมี
จำนวนผู้ดาวน์โหลด
727
ครั้ง
ขนาดเอกสาร : 122.91 KiB
รายละเอียดการรับสมัครโครงการโอลิมปิกวิชาการ 2564
จำนวนผู้ดาวน์โหลด
536
ครั้ง
ขนาดเอกสาร : 406.13 KiB
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
จำนวนผู้ดาวน์โหลด
353
ครั้ง
ขนาดเอกสาร : 402.36 KiB
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2563 ค่ายที่ 2 (4 สาขา)
จำนวนผู้ดาวน์โหลด
373
ครั้ง
ขนาดเอกสาร : 807.86 KiB
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2563 ค่ายที่ 2 (ชีววิทยา)
จำนวนผู้ดาวน์โหลด
432
ครั้ง
ขนาดเอกสาร : 375.91 KiB
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2563 ค่าย 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (สอบท้ายค่าย 2)
ส่งเอกสารยืนยันขอใช้สิทธิ์ภายในวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564
จำนวนผู้ดาวน์โหลด
286
ครั้ง
ขนาดเอกสาร : 1.12 MB
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2563 ค่าย 1 สาขาวิชาชีววิทยา (สิทธิ์สอบท้ายค่าย 1)
จำนวนผู้ดาวน์โหลด
1,216
ครั้ง
ขนาดเอกสาร : 899.81 KiB
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2563 ค่าย 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (สิทธิ์สอบท้ายค่าย 1)
ตามธรรมนูญคอมพิวเตอร์
จำนวนผู้ดาวน์โหลด
1,123
ครั้ง
ขนาดเอกสาร : 1.81 MB
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าค่าย 1 ปีการศึกษา 2563
จำนวนผู้ดาวน์โหลด
2,417
ครั้ง
ขนาดเอกสาร : 717.55 KiB
แผนที่คณะวิทยาศาสตร์
จำนวนผู้ดาวน์โหลด
1,687
ครั้ง
ไม่พบข้อมูล
ไม่พบข้อมูล
ขนาดเอกสาร : 1.43 MB
คู่มือการสมัครสอบ
จำนวนผู้ดาวน์โหลด
2,353
ครั้ง
ขนาดเอกสาร : 1.04 MB
คู่มือการยืนยันการเข้าร่วมอบรม
จำนวนผู้ดาวน์โหลด
3,773
ครั้ง
ขนาดเอกสาร : 229.16 KiB
คู่มือการชำระเงินผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai Next
จำนวนผู้ดาวน์โหลด
5,730
ครั้ง