ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

" หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มีความรอบรู้ลึกซึ้งและมีความสามารถในการวิจัย เพื่อพัฒนาคณิตศาสตร์ และ/หรือคณิตศาสตร์ประยุกต์ให้ทัดเทียมมาตรฐานระดับสากล"

ข้อมูลทั่วไป

        ปัจจุบันเป็นยุคของเทคโนโลยีทำให้ทุกคนต้องใช้การคิดคำนวณและเกี่ยวข้องกับตัวเลขอยู่ตลอดเวลา วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับตัวเลข จำนวน การคิดคำนวณต่างๆ ซึ่งมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตในยุคปัจจุบัน นอกจากจะเกี่ยวข้องกับการคิดคำนวณแล้วคณิตศาสตร์ยังเป็นรากฐานของเทคโนโลยีทุกแขนง ทั้งทางด้านคอมพิวเตอร์ วิศวกรรม และ อุตสาหกรรมต่างๆ เป็นต้น ดังนั้น การมีนักคณิตศาสตร์ที่มีความรู้ความสามารถย่อมส่งผลเป็นอย่างมากต่อการพัฒนาเทคโนโลยี นอกจากนั้น คณิตศาสตร์ยังเป็นวิชาที่เกี่ยวกับการให้เหตุผล กระบวนการทางคณิตศาสตร์จะช่วยให้ผู้เรียนรู้จักการคิดและวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล คิดอย่างรอบคอบ และรู้จักการสังเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างถูกต้อง หลักสูตรคณิตศาสตร์จะทำให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะต่างๆ เหล่านี้ และสามารถนำไปประยุกต์ได้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดหลักสูตร

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนหลักสูตรแล้ว ดุษฎีบัณฑิตจะมีสมรรถนะดังนี้

  1. เป็นต้นแบบในการจัดการปัญหาทางด้านสังคมอย่างถูกต้อง โดยยึดหลักหรือคำนึงถึงคุณธรรม จริยธรรม แสดงออกซึ่งภาวะผู้นำในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในที่ทำงาน ไม่นำผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง และไม่นำผลงานของผู้อื่นมาใช้โดยไม่มีการอ้างอิง ตลอด จนไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงจากผลการวิจัย
  2. มีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในหลักการและทฤษฎีทางคณิตศาสตร์และสามารถศึกษาความรู้ และงานวิจัยทางคณิตศาสตร์ได้ด้วยตนเอง
  3. มีความคิดริเริ่มในการนำความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาและแก้ปัญหาใหม่ทาง วิชาการ สามารถสังเคราะห์ผลงานวิจัยและทฤษฎีเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจใหม่ที่สร้างสรรค์ วางแผนและดำเนินการวิจัยทางวิชาการได้ด้วยตนเอง
  4. สามารถรับผิดชอบการดำเนินงาน การประเมิน และปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงานระดับสูงได้ มีความเป็นผู้นำ และให้ความร่วมมือในการจัดการข้อโต้แย้งและปัญหาต่างๆ
  5. สามารถแสดงความคิดเห็นทางวิชาการบนพื้นฐานความถูกต้องทางคณิตศาสตร์โดยใช้ข้อมูลเชิง ตัวเลขประกอบกับเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและนำเสนอผลงานทางวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ

 

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

สำหรับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์แบ่ง 3 แบบดังนี้

  • หลักสูตรแบบ 1.1

           สำหรับผู้ที่สำเร็จปริญญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
           ทำดุษฎีนิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต

  • หลักสูตรแบบ 2.1

           สำหรับผู้ที่สำเร็จปริญญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
           ทำดุษฎีนิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และ
           เรียนรายวิชา ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

  • หลักสูตรแบบ 2.2

           สำหรับผู้ที่สำเร็จปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
           ทำดุษฎีนิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต และ
           เรียนรายวิชา ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต

 

รูปแบบของหลักสูตร 

          รูปแบบ:  หลักสูตรปริญญาเอก
          ภาษาที่ใช้: หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย
          การรับเข้าศึกษา: รับทั้งนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยได้ดี
          ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอื่น (ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือชุมชน): เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
          การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา: ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

แนวทางการประกอบอาชีพ

        ดุษฎีบัณฑิตที่จบการศึกษาสามารถประกอบอาชีพ นักวิจัย นักวิชาการในหน่วยงานของรัฐและ เอกชน ครู อาจารย์ ในสถาบันการศึกษาทั้งในส่วนของรัฐและเอกชน นักวิเคราะห์การเงินในบริษัทเงินทุน หลักทรัพย์และธนาคาร นักวางแผนการผลิตในโรงงานต่าง ๆ และประกอบอาชีพอิสระ

ชื่อปริญญา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาคณิตศาสตร์)