ภาควิชาของเรา

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ผลิตวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี มาเป็นเวลามากกว่า 36 ปี เพื่อตอบสนองการพัฒนาประเทศไทย และ การพัฒนาเขตอุตสาหกรรมภาคตะวันออก หรือ Eastern Seaboard ที่มีการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม 32 แห่ง รองรับมากกว่า 5000 โรง ส่งผลให้ภาคตะวันออกกลายเป็นฐานผลิตอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศมาจนถึงปัจจุบัน ทำให้ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยบูรพา มีความพร้อมทั้งด้านบุคลากร เครื่องมือ และ สถานที่ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศตลอดมา

 

ตลอดเกือบ 2 ปีที่ผ่านมา เราคงได้ยินคำว่า "อีอีซี" หรือ โครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งเป็นนโยบายการพัฒนาประเทศอย่างก้าวกระโดดของรัฐบาล เพื่อเชื่อมโยงกับ ASEAN Economic Community (AEC) และเชื่อมต่อจีนตอนใต้เข้ากับภูมิภาคอาเซียน โดยมีจุดมุ่งหมายให้ประเทศไทยเป็นจุดศูนย์กลาง ซึ่งภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยบูรพา จะเป็นส่วนสำคัญในการผลิตบัณฑิต สาขาวิชาเคมี เพื่อตอบสนองนโยบายนี้ โดยมีที่ตั้งที่เหมาะสมอยู่ในจังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่นำร่องของโครงการนี้เพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมการแปรรูปและอาหาร อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ ด้วยเงินลงทุน 1.5 ล้านล้านบาท  ทำให้มีความต้องการกำลังคนจำนวนกว่าแสนคนในอุตสาหกรรมดังกล่าว

 

ภาควิชามีศักยภาพในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีมากกว่า 100 คนต่อปี ระดับปริญญาโท 20 คนต่อปี และระดับปริญญาเอก 10 คนต่อปี บัณฑิตที่จบการศึกษาส่วนใหญ่แล้ว เลือกทำงานในเขตจังหวัดภาคตะวันออกตามปณิธานของมหาวิทยาลัยที่เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำและเป็นมหาวิทยาลัยประจำภาคตะวันออกของประเทศ

ติดต่อเรา
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน ชลบุรี 20131 เบอร์โทร 0 3810 3112