หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ปรับปรุง พ.ศ. 2564

ประธานหลักสูตร
รศ.ดร.จเร จรัสจรูญพงศ์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2559

ประธานหลักสูตร
ผศ.ดร.การะเกด เทศศรี

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2566

ประธานหลักสูตร
ศ.ดร.รุ่งนภา แซ่เอง