เคมีอินทรีย์
รศ.ดร.อุทัยวรรณ ศิริอ่อน
(หัวหน้าภาควิขา)

เคมีอินทรีย์
รศ.ดร.จเร จรัสจรูญพงศ์

เคมีอินทรีย์
รศ.ดร.รุ่งนภา แซ่เอง

เคมีอินทรีย์
ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข

เคมีอินทรีย์
ผศ.ดร.จลกลณี จงอร่ามเรือง

เคมีอินทรีย์
ผศ.ดร.อนันทต์ อธิพรชัย

เคมีวิเคราะห์
รศ.ดร.ยุภาพร สมีน้อย

เคมีวิเคราะห์
ผศ.ดร.ศศิธร มั่นเจริญ

เคมีวิเคราะห์
ผศ.ดร.นภา ตั้งเตรียมจิตมั่น

เคมีวิเคราะห์
ผศ.ดร.อภิญญา นวคุณ

เคมีวิเคราะห์
ผศ.ดร.สมศักดิ์ ศิริไชย

เคมีวิเคราะห์
ดร.นวศิษฎ์ รักษ์บำรุง

เคมีวิเคราะห์
ดร.ณัฐพงษ์ ศรีสุข

เคมีอนินทรีย์
รศ.ดร.จอมใจ สุกใส

เคมีอนินทรีย์
ผศ.ดร.การะเกด เทศศรี

เคมีอนินทรีย์
ผศ.ดร.ขจัดภัย ทิพยผ่อง

เคมีอนินทรีย์
ดร.สรายุทธ เวชสิทธิ์

เคมีฟิสิกัล
ผศ.ดร.สุชญา ผ่องใส

เคมีฟิสิกัล
ผศ.ดร.เอกพงษ์ สุวัฒนมาลา

เคมีฟิสิกัล
ผศ.ดร.ณัฐวิศิษฎ์ ยะสารวรรณ

เคมีฟิสิกัล
ผศ.ดร.ภูมิพัฒน์ ภาชนะ

เคมีฟิสิกัล
ผศ.ดร.ธีรนันท์ นงค์นวล

เคมีฟิสิกัล
ผศ.ดร.นรวิชญ์ ไกรนารา

เคมีประยุกต์
ศ.ดร.อุบลลักษณ์ รัตนศักดิ์

เคมีประยุกต์
รศ.ดร.ธนิดา ตระกูลสุจริตโชค

เคมีประยุกต์
รศ.ดร.สุปราณี แก้วภิรมย์

เคมีประยุกต์
ผศ.ดร.ปิยะพร ณ หนองคาย

เคมีประยุกต์
รศ.ดร.พรเพ็ญ อาทรกิจวัฒน์

เจ้าหน้าที่
นายกมล สมพันธุ์
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ชำนาญงาน

เจ้าหน้าที่
นายจรูญ จันทร์เจริญ
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ชำนาญงาน

เจ้าหน้าที่
นายนิวัฒน์ วงษ์พยัคฆ์
ผู้ปฏิบัติงานนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

เจ้าหน้าที่
นางสาวเพชรลดา สัญชยานุกูล
นักวิทยาศาสตร์

เจ้าหน้าที่
นางจุฑารัตน์ สมนวล
พนักงานผลิตทดลอง