คู่มือ
คู่มือการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2558
คู่มือการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2557
คู่มือการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2556
คู่มือการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2554

แบบ วท.วิชาการ (สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา)
 วท.-วิชาการ 06 (รายนามนิสิตที่เข้าประชุม)
 วท.-วิชาการ05 (บันทึกการให้คำปรึกษา-แนะนำ)
 วท.-วิชาการ04 (รายงานการปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ)
 วท.-วิชาการ03 (ระเบียนสะสม)
 วท.-วิชาการ01 (ใบนำส่งผลการเรียนระดับคะแนนตัวอักษร)

แบบฟอร์ม (สำหรับการสอนชดเชยหรือให้คำปรึกษาทดแทน)
แบบฟอร์ม 3 การแจ้งกำหนดวันเวลาสอนหรือการให้คำปรึกษาทดแทนหรือชดเชย 
 แบบฟอร์ม 4 ขออนุญาตใช้ห้องเรียน
ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
0-3810-3052
scibuu.acr@go.buu.ac.th
สถานที่ตั้ง
Line (Academic Sci Buu)
เพิ่มเพื่อน