พิธีรับมอบข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมเกษตร

       เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565 คณะวิทยาศาสตร์ จัดพิธีรับมอบข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมเกษตรชีวภาพ (Agro-Bio Industry) เพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ณ ห้องประชุม 903 ชั้น 9 สำนักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการกำหนดความต้องการแรงงานและทักษะแรงงานในอุตสาหกรรมเกษตรชีวภาพในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และการพัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัย สามารถปรับเปลี่ยนตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมเกษตรชีวภาพ ตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ  เศรษฐกิจหมุนเวียน  และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG) ของประเทศ พัฒนาแรงงานและบุคลากร ตลอดจนพัฒนาเครือข่ายนักวิจัยและระบบนิเวศนวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรชีวภาพให้เป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศ

       ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมพิธีรับมอบข้อตกลงความร่วมมือ และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา, คุณเฉลิม โกกนุทาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน), คุณไพฑูรย์ โกเมนท์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี, คุณปิยะฉัตร ใคร้วานิช เบอร์ทัน ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาพื้นที่และกำลังคน เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และ คุณสมชาย โกกนุทาภรณ์ ประธานบริษัท ไทยอีสเทิร์น อินดัสเตรียล แลนด์ จำกัด ร่วมกล่าวแสดงเจตนารมณ์ในความร่วมมือ และประทับตราลงในบันทึกข้อตกลง พร้อมทั้งถ่ายภาพร่วมกัน

       ทั้งนี้ภายในพิธี คุณเฉลิม โกกนุทาภรณ์ ได้มอบงบประประมาณสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา ตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนาสารละลายธาตุอาหารพืชจากน้ำเหลือทิ้งในอุตสาหกรรมเกษตรชีวภาพ เพื่อสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนของน้ำในการเกษตร (ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพา และ บริษัท ไทยอีสเทิร์น ไบโอ เพาเวอร์ จำกัด) จำนวนเงิน 200,000 บาท โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นผู้รับมอบงบประประมาณดังกล่าวฯ และมอบของที่ระลึกให้กลับผู้เข้าร่วมพิธี

------------------------------

?คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา  
http://science.buu.ac.th/
#SciBUU
#BUUFSCI
#เรียนวิทย์ติดทะเล ??

------------------------------

“มุ่งมั่น มีเหตุผล คนภูมิบูรพา”
Science Innovation for Better Society
องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ดีขึ้น

------------------------------

ค่านิยมองค์กร AGILE
A = Accountability (สังคมศรัทธา)
G = Global Mindset (พัฒนาสู่สากล)
I = Innovative Thinking (คิดค้นนวัตกรรม)
L = Life Long Learning (วัฒนธรรมการเรียนรู้)
E = Effectiveness (มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์)

[ ภาพกิจกรรม ]


คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
 0-3810-3011
 0-3839-3496
 scibuu.pr@gmail.com
ติดต่อเรา

Line Official (Science-Burapha)
เพิ่มเพื่อน