ต้อนรับ คณะผู้บริหาร บพข. ติดตามรายงานความก้าวหน้าทุนวิจัย

       คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยบูรพา ต้อนรับ คณะผู้บริหาร บพข. ในการติดตามรายงานความก้าวหน้า ทุนวิจัยที่ได้รับงบประมาณจาก บพข. โดย “หน่วยนวัตกรรมทางเซนเซอร์เพื่อพัฒนาและผลิตชุดทดสอบ”

       เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา เจริญพานิช รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล ธรรมวิริยสติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรวิจัยและความสัมพันธ์เครือข่าย รองศาสตราจารย์ ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ ดร.สลิล ชั้นโรจน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และรองศาสตราจารย์ ดร.ยุภาพร สมีน้อย หัวหน้าหน่วยนวัตกรรมทางเซนเซอร์เพื่อพัฒนาและผลิตชุดทดสอบ ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.สิรี ชัยเสรี ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์ รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต คณะผู้บริหาร (บพข.) และ ดร.พัชราภรณ์ วงษา (TCELS) ในการเยี่ยมชม ติดตามรายงานความก้าวหน้า หน่วยนวัตกรรมทางเซนเซอร์เพื่อพัฒนาและผลิตชุดทดสอบคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

------------------------------

?คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา
http://science.buu.ac.th/
#SciBUU
#BUUFSCI
#เรียนวิทย์ติดทะเล ??

------------------------------

“มุ่งมั่น มีเหตุผล คนภูมิบูรพา”
Science Innovation for Better Society
องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ดีขึ้น 

------------------------------

ค่านิยมองค์กร AGILE
A = Accountability (สังคมศรัทธา)
G = Global Mindset (พัฒนาสู่สากล)
I = Innovative Thinking (คิดค้นนวัตกรรม)
L = Life Long Learning (วัฒนธรรมการเรียนรู้)
E = Effectiveness (มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์)

[ ภาพกิจกรรม ]