พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ CPaF

       พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือเครือข่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาด้านพลาสมาและเทคโนโลยีนิวเคลียร์ฟิวชัน Center for Plasma and Nuclear Fusion Technology (CPaF) ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๕

       เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยบูรพา นำโดย

? รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลักอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา

? รองศาสตราจารย์ ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

? อาจารย์ภาณุพงศ์ บุญเพียร หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์

? อาจารย์ ดร.กุลนารี วงค์ราช อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์

       เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือเครือข่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาด้านพลาสมาและเทคโนโลยีนิวเคลียร์ฟิวชัน ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว ภายใต้งานวันสถาปนาครบรอบ ๑๖ ปี สทน. โดยมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นการส่วนพระองค์เป็นประธานพิธีเปิด

------------------------------

?คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา
http://science.buu.ac.th/
#SciBUU
#BUUFSCI
#เรียนวิทย์ติดทะเล ??

------------------------------

“มุ่งมั่น มีเหตุผล คนภูมิบูรพา”
Science Innovation for Better Society
องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ดีขึ้น

------------------------------

ค่านิยมองค์กร AGILE
A = Accountability (สังคมศรัทธา)
G = Global Mindset (พัฒนาสู่สากล)
I = Innovative Thinking (คิดค้นนวัตกรรม)
L = Life Long Learning (วัฒนธรรมการเรียนรู้)
E = Effectiveness (มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์)

[ ภาพกิจกรรม ]