บันทึกความร่วมมือ "BUU & AMARC" ด้านวิจัย วิชาการ และบริการวิชาการ

       คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยเรื่อง “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิจัย วิชาการ และบริการวิชาการ” ระหว่าง มหาวิทยาลัยบูรพา กับ บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันจันทร์ที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร. มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมี รศ. ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา และ รศ. นพ.วิรัตน์ วงศ์แสงนาค ประธานกรรมการบริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จำกัด (มหาชน) เป็นประธานลงนามข้อตกลงความร่วมมือฯ ของแต่ละฝ่าย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย ผศ. ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดี ผศ. ดร.ทรงกลด สารภูษิต รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และ ผศ. ดร.นิรมล ปัญญ์บุศยกุล รองคณบดีฝ่ายบริหารคุณภาพและสร้างเครือข่าย และคณะผู้บริหารบริษัทฯ ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือในครั้งนี้ด้วย ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นพิธีลงนาม ทางบริษัทได้เข้าดูสถานที่ ห้องปฏิบัติการ ณ อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ สำหรับการทำงานร่วมกันด้วย

       การลงนามความร่วมมือครั้งนี้ เกิดขึ้นได้เนื่องจากทั้งบริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย จำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยบูรพา มีเจตนารมณ์ร่วมกันเพื่อให้เกิดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การสนับสนุนการวิจัย พัฒนาบุคลากร ออกแบบหลักสูตรและสร้างบัณฑิตที่พร้อมทำงาน ทั้งหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมกับส่งเสริมให้เกิดการยกระดับห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เป็นหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของจังหวัดชลบุรี ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลได้ต่อไป

---------------------------------------

#SciBUU 
#เรียนวิทย์ติดทะเล
#องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ดีขึ้น 

---------------------------------------

ค่านิยมองค์กร AGILE 

A = Accountability (สังคมศรัทธา)
G = Global Mindset (พัฒนาสู่สากล)
I = Innovative Thinking (คิดค้นนวัตกรรม)
L = Life Long Learning (วัฒนธรรมการเรียนรู้)
E = Effectiveness (มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์)

[ ภาพกิจกรรม ]