โครงการนำเสนอผลงานวิจัย Science Project Exhibition ครั้งที่ ๕

       ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการ Science Project Exhibition ครั้งที่ ๕ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ห้อง CL 101, CL 201-202-203 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และห้อง SD 413-414 อาคารสิรินธร เพื่อเป็นเวทีให้นิสิตชั้นปีที่ ๔ คณะวิทยาศาสตร์ ได้นำเสนอผลงานวิจัยจากโครงงานหรือวิชาปัญหาพิเศษของตัวเอง เป็นก้าวแรกในการนำเสนอผลงานทางวิชาการพร้อมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมของนิสิตชั้นปีที่ ๔ ที่ทำวิจัยปัญหาพิเศษก่อนจบการศึกษา โดยมีการนำเสนอทั้งรูปแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเพื่อให้นิสิตมีโอกาสในการแสดงทักษะในการสังเคราะห์ความรู้และสื่อสารความรู้ทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้นอกเหนือจากสาขาวิชาที่ตนเองชำนาญ เพื่อให้เกิดความรู้ที่หลากหลายและพัฒนาต่อยอดความรู้ สามารถนำความรู้และทักษะไปใช้ทั้งการศึกษาต่อหรือทำงานต่อไป โดยรูปแบบกิจกรรมแบ่งเป็นการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Creation, Innovation & Exhibition” โดย รศ.ดร.พิมพ์ทอง ทองนพคุณ สำนักงานจัดการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ “งายวิจัยขายได้จริง” นวัตกรรมจากงานวิจัยมุ่งสู่ Start up โดย น.ส.เบญจรัตน์ ทาแสงทอง ศิษย์เก่าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งในปีนี้มีการนำเสนอผลงานวิจัยของนิสิตชั้นปีที่ ๔ คณะวิทยาศาสตร์ รวม ๑๘๘ ผลงาน แบ่งเป็นการนำเสนอแบบบรรยาย ๖๔ ผลงาน และการนำเสนอแบบโปสเตอร์ ๑๒๔ ผลงาน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวเปิด-ปิดโครงการและมอบเกียรติบัตร

       โดยผู้เข้าร่วมฯ ได้ผ่านการตรวจ ATK ก่อนวันจัดโครงการ และแสดงผลเป็น – (ลบ) ไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมง และสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะเข้าร่วมโครงการ ตามมาตรการและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

---------------------------------------

#SciBUU 
#เรียนวิทย์ติดทะเล
#องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ดีขึ้น

---------------------------------------

ค่านิยมองค์กร AGILE 

A = Accountability (สังคมศรัทธา)
G = Global Mindset (พัฒนาสู่สากล)
I = Innovative Thinking (คิดค้นนวัตกรรม)
L = Life Long Learning (วัฒนธรรมการเรียนรู้)
E = Effectiveness (มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์)

[ ภาพกิจกรรม ]