แสดงความยินดีกับนักเรียนผู้แทนศูนย์โอลิมปิกวิชาการฯ สาขาคณิตศาสตร์ เคมี คอมพิวเตอร์ และฟิสิกส์ เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกระดับชาติ

[ ภาพกิจกรรม ]

 

        เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ รศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ประธานศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมกับคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ ร่วมแสดงความยินดี อวยพร และส่งกำลังใจเชียร์ นักเรียนผู้แทนศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยบูรพา ในการเข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกระดับชาติ รายละเอียดดังนี้

            🔸สาขาคณิตศาสตร์ เข้าร่วมแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๒๑ (The 21st Thailand Mathematical Olympiad: 21st TMO) จัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๙-๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

            🔸สาขาเคมี เข้าร่วมแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๒๐(The 20th Thailand Chemistry Olympiad: 20th TChO) จัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๓-๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

            🔸สาขาคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๒๐ (The 20th Thailand Olympiad in Informatics: 20th TOI) จัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๓-๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม

           🔸สาขาฟิสิกส์ เข้าร่วมแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๒๓ (The 23rd Thailand Physics Olympiad: 23rd TPhO) จัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๓-๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

       ในการนี้คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยบูรพา ต้องขอขอบคุณประธานสาขา ผู้ประสานงานสาขา พร้อมทั้งวิทยากรและบุคลากรทุกท่าน ที่ดำเนินงานโครงการฯ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

----------------------------------
📌คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
----------------------------------
🔸วิสัยทัศน์
“องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน”
“Science Innovation for Better Sustainable Society”
----------------------------------
🔸ค่านิยมองค์กร AGILE
A = Accountability (สังคมศรัทธา)
G = Global Mindset (พัฒนาสู่สากล)
I = Innovative Thinking (คิดค้นนวัตกรรม)
L = Life-Long Learning (วัฒนธรรมการเรียนรู้)
E = Effectiveness (มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์)
----------------------------------
🔸วัฒนธรรมองค์กร :
"มุ่งมั่น มีเหตุผล คนภูมิบูรพา” "Devoted-Thoughtful-Proud of BUU"