โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม : สงกรานต์สุขสันต์ ผูกพันวันครอบครัววิทยาศาสตร์ ๒๕๖๗

[ ภาพกิจกรรม ]

       เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ไทย หรือ “วันสงกรานต์“ และ ”วันผู้สูงอายุแห่งชาติ“ วันที่ ๑๓ เมษายนของทุกปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เล็งเห็นความสำคัญประเพณีอันดีงามของไทย และเพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณทั้งหลายที่เสียสละและบำเพ็ญคุณประโยชน์ต่อคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มาอย่างยาวนาน อีกทั้งเพื่อร่วมรณรงค์ให้ประชาชนทุกกลุ่มให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุ เห็นถึงคุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญกับผู้สูงอายุ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ตามศักยภาพของตนเองอย่างมีคุณค่าและมีศักดิ์ศรี ส่งเสริมการเรียนรู้และการเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้สูงอายุ

       คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จึงได้จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม : สงกรานต์สุขสันต์ ผูกพันวันครอบครัววิทยาศาสตร์ ๒๕๖๗เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ บริเวณโถง ชั้น ๑ อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์  โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์อาวุโส ผู้มีพระคุณทั้งหลายที่เสียสละและบำเพ็ญคุณประโยชน์ต่อคณะวิทยาศาสตร์ รวมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์และนิสิตเข้าร่วมโครงการดังกล่าวจำนวนมาก ภายในโครงการมีกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสืบสานประเพณีอันดีนี้ อาทิ กิจกรรมสานสัมพันธ์ ปิดตาตีหม้อ โยนห่วง ปากระป๋อง เกมส์บิงโกแบบไทย ๆ รวมทั้งกิจกรรมสรงน้ำพระ รดน้ำและขอพรผู้สูงอายุ  และรับประทานอาหารร่วมกัน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการฯ

----------------------------------
📌คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
----------------------------------
🔸วิสัยทัศน์
“องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน”
“Science Innovation for Better Sustainable Society”
----------------------------------
🔸ค่านิยมองค์กร AGILE
A = Accountability (สังคมศรัทธา)
G = Global Mindset (พัฒนาสู่สากล)
I = Innovative Thinking (คิดค้นนวัตกรรม)
L = Life-Long Learning (วัฒนธรรมการเรียนรู้)
E = Effectiveness (มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์)
----------------------------------
🔸วัฒนธรรมองค์กร :
"มุ่งมั่น มีเหตุผล คนภูมิบูรพา” "Devoted-Thoughtful-Proud of BUU"