ค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ จังหวัดนครพนม

[ ภาพกิจกรรม | ทัศนศึกษา ]

       คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ จังหวัดนครพนม จัดโครงการบริการวิชาการ ค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ จังหวัดนครพนม (โครงการศึกษาและพัฒนาทักษะความรู้ทางวิชาการห้องเรียนพิเศษ EIS) ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ จำนวนรวม ๑๖๒ คน เมื่อวันที่ ๑๖-๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ อาคารปฎิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะภาคปฏิบัติในห้องปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ที่สามารถนำความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน อันจะก่อให้เกิดองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ใหม่ ๆ แก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

       ๑. กิจกรรมฐานปฏิบัติการเทคนิคการใช้กล้องจุลทรรศน์ โดย คุณพงศ์พันธ์ รุ่งขจรชัย นักวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา

       ๒. กิจกรรมฐานปฏิบัติการผ้ามัดย้อม โดย ผศ.ดร.อนันต์ อธิพรชัย อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี

       ๓. กิจกรรมฐานปฏิบัติการเทคนิคการย้อมสีแบคทีเรีย โดย คุณวรนาฏ จงโยธา นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา

       ๔. กิจกรรมฐานปฏิบัติการสกัด DNA จากผักและผลไม้ โดย อ.ดร.ปรียานุช ใจหาญ อาจารย์ประจำโครงการ วมว. คู่ศูนย์โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา

       ๕. กิจกรรมทัศนศึกษา ณ ฐานทัพเรือสัตหีบ (ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล หาดน้ำใส และพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย) หาดบางแสน และสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา

       ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อนันต์ อธิพรชัย รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ กล่าวปิดโครงการและมอบเกียรติบัตร

----------------------------------
📌คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
----------------------------------
🔸วิสัยทัศน์
“องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน”
“Science Innovation for Better Sustainable Society”
----------------------------------
🔸ค่านิยมองค์กร AGILE
A = Accountability (สังคมศรัทธา)
G = Global Mindset (พัฒนาสู่สากล)
I = Innovative Thinking (คิดค้นนวัตกรรม)
L = Life-Long Learning (วัฒนธรรมการเรียนรู้)
E = Effectiveness (มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์)
----------------------------------
🔸วัฒนธรรมองค์กร :
"มุ่งมั่น มีเหตุผล คนภูมิบูรพา” "Devoted-Thoughtful-Proud of BUU"