ค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร จังหวัดชลบุรี

[ ภาพกิจกรรม ]

       คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร จังหวัดชลบุรี จัดโครงการบริการวิชาการ ค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร จังหวัดชลบุรี (โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์) ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จำนวนรวม ๗๒ คน เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ อาคารปฎิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะภาคปฏิบัติในห้องปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ที่สามารถนำความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน อันจะก่อให้เกิดองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ใหม่ ๆ แก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

       ๑. กิจกรรมฐานปฏิบัติการทางชีววิทยา เรื่อง การศึกษาโครงสร้างของพืช โดย คุณรุ่งวิทย์ ชัยจิรวงศ์ และคุณวีระพัฒน์ ธรรมสิริทอง นักวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชาชีววิทยา

       ๒. กิจกรรมปฏิบัติการทางชีววิทยา เรื่อง กายวิภาคของสัตว์ทะเล โดย ผศ.ดร.พอจิต นันทนาวัฒน์ อาจารย์ประจำสำนักงานการศึกษา และคุณศุภกิจ ศรีสวัสดิ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ สังกัดสำนักงานการศึกษา

       ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวปิดโครงการและมอบเกียรติบัตร

----------------------------------
📌คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
----------------------------------
🔸วิสัยทัศน์
“องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน”
“Science Innovation for Better Sustainable Society”
----------------------------------
🔸ค่านิยมองค์กร AGILE
A = Accountability (สังคมศรัทธา)
G = Global Mindset (พัฒนาสู่สากล)
I = Innovative Thinking (คิดค้นนวัตกรรม)
L = Life-Long Learning (วัฒนธรรมการเรียนรู้)
E = Effectiveness (มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์)
----------------------------------
🔸วัฒนธรรมองค์กร :
"มุ่งมั่น มีเหตุผล คนภูมิบูรพา” "Devoted-Thoughtful-Proud of BUU"