ค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา จังหวัดนครพนม

[ ภาพกิจกรรม ]

        คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา จังหวัดนครพนม จัดโครงการบริการวิชาการ ค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา จังหวัดนครพนม (โครงการค่ายวิทยาศาสตร์และทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑ ห้องเรียนเน้นวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (โครงการห้องเรียนพิเศษ)) ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จำนวนรวม ๓๔ คน เมื่อวันที่ ๑๓-๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ อาคารปฎิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะภาคปฏิบัติในห้องปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ที่สามารถนำความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน อันจะก่อให้เกิดองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ใหม่ ๆ แก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

       โดยมีกิจกรรมฐานปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ทางทะเล เรื่อง กายวิภาคของสัตว์ทะเล โดย อ.ดร.วิชญา กันบัว อาจารย์ประจำภาควิชาวาริชศาสตร์ และกิจกรรมทัศนศึกษา ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล, ชายหาดบางแสน, ถนนคนเดินบางแสน และสวนสัตว์เปิดเขาเขียว

       ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวต้อนรับพร้อมกล่าวปิดโครงการและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมอบรม

----------------------------------
📌คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
----------------------------------
🔸วิสัยทัศน์
“องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน”
“Science Innovation for Better Sustainable Society”
----------------------------------
🔸ค่านิยมองค์กร AGILE
A = Accountability (สังคมศรัทธา)
G = Global Mindset (พัฒนาสู่สากล)
I = Innovative Thinking (คิดค้นนวัตกรรม)
L = Life-Long Learning (วัฒนธรรมการเรียนรู้)
E = Effectiveness (มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์)
----------------------------------
🔸วัฒนธรรมองค์กร :
"มุ่งมั่น มีเหตุผล คนภูมิบูรพา” "Devoted-Thoughtful-Proud of BUU"