ประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ค่าย ๑

[ ภาพกิจกรรม ]

       

       ตามที่ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับศูนย์อบรมโรงเรียนเครือข่ายในเขตภาคตะวันออก ทั้งหมด ๑๐ ศูนย์ ได้แก่

 🔸ศูนย์อบรมวิชาคณิตศาสตร์โรงเรียนชลราษฎรอำรุง จ.ชลบุรี

 🔸ศูนย์อบรมวิชาคณิตศาสตร์โรงเรียนระยองวิทยาคม จ.ระยอง

 🔸ศูนย์อบรมวิชาเคมีโรงเรียนชลกันยานุกูล จ.ชลบุรี

 🔸ศูนย์อบรมวิชาเคมีโรงเรียนพนัสพิทยาคาร จ.ชลบุรี

 🔸ศูนย์อบรมวิชาฟิสิกส์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.ชลบุรี

 🔸ศูนย์อบรมวิชาคอมพิวเตอร์โรงเรียนระยองวิทยาคม จ.ระยอง

 🔸 ศูนย์อบรมวิชาชีววิทยาโรงเรียนวัดป่าประดู่ จ.ระยอง

 🔸ศูนย์อบรมวิชาฟิสิกส์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

 🔸ศูนย์อบรมวิชาคอมพิวเตอร์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ จ.ฉะเชิงเทรา

 🔸ศูนย์อบรมวิชาชีววิทยาโรงเรียนองครักษ์ จ.นครนายก

       ดำเนินการจัดโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ค่าย ๑ เมื่อวันที่ ๗ - ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถใน ๕ สาขาวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ เข้าอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ค่าย ๒ ต่อไป ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น

       เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงที่สุด เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยบูรพา จึงได้จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ค่าย ๑ ร่วมกับศูนย์อบรมโรงเรียนเครือข่ายทั้ง ๑๐ ศูนย์ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ประธานศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวเปิดการประชุมและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการอำนวยการโครงการฯ ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และอาจารย์ประสานงานทั้ง ๕ สาขาวิชา พร้อมกันนี้ได้รับฟังการสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากศูนย์อบรมโรงเรียนทั้ง ๑๐ ศูนย์ เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาการดำเนินโครงการให้บรรลุตรงตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ สอวน. ต่อไป

----------------------------------
📌คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
----------------------------------
🔸วิสัยทัศน์
“องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน”
“Science Innovation for Better Sustainable Society”
----------------------------------
🔸ค่านิยมองค์กร AGILE
A = Accountability (สังคมศรัทธา)
G = Global Mindset (พัฒนาสู่สากล)
I = Innovative Thinking (คิดค้นนวัตกรรม)
L = Life-Long Learning (วัฒนธรรมการเรียนรู้)
E = Effectiveness (มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์)
----------------------------------
🔸วัฒนธรรมองค์กร :
"มุ่งมั่น มีเหตุผล คนภูมิบูรพา” "Devoted-Thoughtful-Proud of BUU"