ร่วมการประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ (TSEN) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

[ ภาพกิจกรรม ]

      เมื่อวันที่ ๑๔-๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นำโดย ผศ.ดร.อนันต์ อธิพรชัย รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ พร้อมด้วยบุคลากรจากหน่วยบริการนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ (SIF) เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ (TSEN) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายด้านการวิจัย บริการวิชาการ รวมทั้งการบำรุงดูแลรักษา เครื่องมือวิทยาศาสตร์ สำหรับการวิเคราะห์และทดสอบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

----------------------------------
📌คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
----------------------------------
🔸วิสัยทัศน์
“องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน”
“Science Innovation for Better Sustainable Society”
----------------------------------
🔸ค่านิยมองค์กร AGILE
A = Accountability (สังคมศรัทธา)
G = Global Mindset (พัฒนาสู่สากล)
I = Innovative Thinking (คิดค้นนวัตกรรม)
L = Life-Long Learning (วัฒนธรรมการเรียนรู้)
E = Effectiveness (มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์)
----------------------------------
🔸วัฒนธรรมองค์กร :
"มุ่งมั่น มีเหตุผล คนภูมิบูรพา” "Devoted-Thoughtful-Proud of BUU"