โครงการสัมมนาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๓ 

             เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการสัมมนาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๓ แบบออนไลน์ ในหัวข้อ “New Normal ของการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์” เพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็น และนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาคนและระบบงาน การเรียนการสอน การวางแผนและการป้องกันความเสี่ยงช่วงสถานการณ์ COVID-19 โดยคณบดีและรองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และนำเสนอแผนการดำเนินงานในการเตรียมพร้อมรับมือในด้านต่าง ๆ การปรับตัวในเรื่องการเรียนการสอนช่วงสถานการณ์ COVID-19 พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะแนวทางการรับมือหรือปรับปรุงการดำเนินการเพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้มีบุคลากรเข้าร่วมรวมทั้งสิ้น ๒๐๕ คน

----------------------

#เรียนวิทย์ติดทะเล

#คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา

[ ภาพกิจกรรม ] 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
 0-3810-3011
 0-3839-3496
 scibuu.pr@gmail.com
ติดต่อเรา

Line Official (Science-Burapha)
เพิ่มเพื่อน