พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพา กับภาคีเครือข่าย

[ ภาพกิจกรรม ]

           เมื่อวันพุธที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม ๙๐๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพา กับภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย กรมควบคุมมลพิษ, กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, กรมประมง จังหวัดชลบุรี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งแบบบูรณาการจังหวัด ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗) ในรูปแบบเครือข่ายบูรณาและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ ให้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดชลบุรี รวมทั้งยังเป็นการสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายและการใช้ประโยชน์จากข้อมูล โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนให้มีความสอดคล้องกับแผนแม่แบบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) อีกทั้งแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนี้ เป็นเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทะเลเอเชียตะวันออก และยังเป็นเป้าหมายการบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน จากการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ ๒๖

           ซึ่งการเข้าร่วมพิธีลงนามในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา, ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ, นายธเนศ มั่นน้อย ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๒ เป็นผู้แทนอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง, นางสาวฐิติลักษณ์ คำพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี  ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี, ศาสตราจารย์ ดร.วรณพ วิยกาญจน์  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนายวิทยาคุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมลงนามในพิธีดังกล่าว พร้อมด้วยนางสาวนงลักษณ์ สำราญราษฎร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำชลบุรี กรมประมง, นายชายชาญ เตโชทินกร ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ, รองศาสตราจารย์ ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และดร.บัลลังก์ เนื่องแสง ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมลงนามเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ด้วย

----------------------------------
📌คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
----------------------------------
🔸วิสัยทัศน์
“องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน”
“Science Innovation for Better Sustainable Society”
----------------------------------
🔸ค่านิยมองค์กร AGILE
A = Accountability (สังคมศรัทธา)
G = Global Mindset (พัฒนาสู่สากล)
I = Innovative Thinking (คิดค้นนวัตกรรม)
L = Life-Long Learning (วัฒนธรรมการเรียนรู้)
E = Effectiveness (มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์)
----------------------------------
🔸วัฒนธรรมองค์กร :
"มุ่งมั่น มีเหตุผล คนภูมิบูรพา” "Devoted Thoughtful Proud of BUU"