ต้อนรับโรงเรียนสุรวิวัฒน์ มทส. ศึกษาดูงาน 


[ ภาพกิจกรรม ]

        คณะวิทยาศาสตร์ และโครงการ วมว. มหาวิทยาลัยบูรพา ต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา จำนวนรวม ๖๖ คน เข้าศึกษาดูงานในส่วนงานต่าง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ และโครงการ วมว. คู่ศูนย์โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาด้านการบริหารจัดการการศึกษา ในด้านวิชาการและหลักสูตรการเรียนการสอน เมื่อวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้อง CL 101 และห้องปฏิบัติการ อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์

       ซึ่งมีกิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายภาพรวมของโครงการ วมว. โดย ผศ.วิโรจน์ เครือภู่ ผู้อำนวยการโครงการ วมว. กิจกรรมเยี่ยมชมห้องเรียน ห้องปฏิบัติการหน่วยบริการนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ และเยี่ยมชมนิทรรศการ “นานาสารพัดหอย” โดย ผศ.พงษ์รัตน์ ดำรงโรจน์วัฒนา

       ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวต้อนรับและถ่ายภาพร่วมกัน

----------------------------------
📌คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
----------------------------------
🔸วิสัยทัศน์
“องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน”
“Science Innovation for Better Sustainable Society”
----------------------------------
🔸ค่านิยมองค์กร AGILE
A = Accountability (สังคมศรัทธา)
G = Global Mindset (พัฒนาสู่สากล)
I = Innovative Thinking (คิดค้นนวัตกรรม)
L = Life-Long Learning (วัฒนธรรมการเรียนรู้)
E = Effectiveness (มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์)
----------------------------------
🔸วัฒนธรรมองค์กร :
"มุ่งมั่น มีเหตุผล คนภูมิบูรพา” "Devoted Thoughtful Proud of BUU"