โครงการนำเสนอผลงานวิจัย Science Project Exhibition ครั้งที่ ๖


[ ภาพกิจกรรม : พิธีเปิด | นำเสนอแบบบรรยาย | นำเสนอแบบโปสเตอร์ | พิธีปิด ]

            ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการ Science Project Exhibition ครั้งที่ ๖ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ ณ ห้องเรียน ชั้น ๑-๒ อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และห้องเรียน ชั้น ๔ อาคารสิรินธร เพื่อเป็นเวทีให้นิสิตชั้นปีที่ ๔ คณะวิทยาศาสตร์ ได้นำเสนอผลงานวิจัยจากโครงงานหรือวิชาปัญหาพิเศษของตัวเอง เป็นก้าวแรกในการนำเสนอผลงานทางวิชาการพร้อมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมของนิสิตชั้นปีที่ ๔ ที่ทำวิจัยปัญหาพิเศษก่อนจบการศึกษา โดยมีการนำเสนอทั้งรูปแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเพื่อให้นิสิตมีโอกาสในการแสดงทักษะในการสังเคราะห์ความรู้และสื่อสารความรู้ทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้นอกเหนือจากสาขาวิชาที่ตนเองชำนาญ เพื่อให้เกิดความรู้ที่หลากหลายและพัฒนาต่อยอดความรู้ สามารถนำความรู้และทักษะไปใช้ทั้งการศึกษาต่อหรือทำงานต่อไป โดยรูปแบบกิจกรรมแบ่งเป็นการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “นวัตกรรมจากงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ทางอุตสาหกรรมโดย ศ.ดร.อุบลลักษณ์ รัตนศักดิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ “วิจัยเชิงนวัตกรรม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายใต้ BCG model” โดย น.ส.ศรวิดี ท่าเกษม นิสิตปริญญาโท ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

       ซึ่งในปีนี้มีผลงานวิจัยของนิสิตชั้นปีที่ ๔ คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมนำเสนอรวมทั้งหมด ๒๑๒ ผลงาน แบ่งเป็นการนำเสนอแบบบรรยาย ๖๘ ผลงาน และการนำเสนอแบบโปสเตอร์ ๑๔๔ ผลงาน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวเปิด-ปิดโครงการและมอบเกียรติบัตร

------------------------------

คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา   
http://science.buu.ac.th/
#SciBUU
#BUUFSCI
#เรียนวิทย์ติดทะเล

------------------------------

วิสัยทัศน์

“องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน”
“Science Innovation for Better Sustainable Society”

-------------------------------------

ค่านิยมองค์กร AGILE

A = Accountability (สังคมศรัทธา)
G = Global Mindset (พัฒนาสู่สากล)
I = Innovative Thinking (คิดค้นนวัตกรรม)
L = Life-Long Learning (วัฒนธรรมการเรียนรู้)
E = Effectiveness (มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์)

-------------------------------------

วัฒนธรรมองค์กร :

"มุ่งมั่น มีเหตุผล คนภูมิบูรพา”