งานแถลงข่าวการแข่งขัน “SiT Talks: Science inspired by Teen 2023”


[ ภาพกิจกรรม ]

       คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และสมาคมนักวิจัยรุ่นใหม่ (Thai Young Scientists Academy: TYSA) จัดงานแถลงข่าวการแข่งขัน “SiT Talks: Science inspired by Teen 2023 เล่าวิทย์ให้ว้าว กับเรื่องราววิทยาศาสตร์ที่สนใจใน ๓ นาที” เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้อง CL 101 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ และพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะด้านการสื่อสารสู่สังคมไทย ผ่านการนำเสนอเรื่องราววิทยาศาสตร์ภายในเวลา ๓ นาที เพื่อสื่อสารวิทยาศาสตร์ให้แก่ประชาชนได้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ด้วย

       การแถลงข่าวความร่วมมือในการจัดงานดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กล่าวถึงภาพรวมของโครงการและชี้แจงกติกาการแข่งขัน รศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวในประเด็นความพร้อมและการประชาสัมพันธ์ให้แก่ครูและนักเรียนที่สนใจทราบ และ คุณกชกร คล่องแคล่ว ผู้ชนะการแข่งขัน “SiT Talks: Science inspired by Teen 2022” เล่าประสบการ์จากการได้เข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าว ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.เพียงพักตร์ สุขรักษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รวมถึงมีการแนะนำเทคนิคการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ โดย ดร.อุดม แซ่อึ่ง กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยและการค้นหาสารชีวภาพ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ/ ผู้ชนะ Falling Walls Lab Thailand 2019 และการเสวนาในหัวข้อ “The Future Is Now: Low Carbon Society” โดยอาจารย์และนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญ ประกอบด้วย ผศ.ดร.อนุกูล บูรณประทีปรัตน์ อาจารย์ประจำภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ดร.นุวงศ์ ชลคุป ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยพลังงานคาร์บอนต่ำ ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ และ ดร.สัญชัย คูบูรณ์ กลุ่มวิจัยการเร่งปฏิกิริยาและการคำนวณระดับนาโน ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ดำเนินรายการโดย ดร.วิจิตรา สุริยกุล ณ อยุธยา ผู้อำนวยการกองวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จากนั้นมีการมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมงานโครงการฯ รวม ๑๒ โรงเรียนในภาคตะวันออก ประกอบด้วย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา โรงเรียนชลกันยานุกูล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา โรงเรียนตันตรารักษ์ และโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

       ทั้งนี้การแข่งขัน “SiT Talks: Science inspired by Teen 2023” เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ - ๑๙  มีนาคม พ.ศ. ๑๕๖๖ โดยผู้สมัครต้องเป็นเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (อายุ ๑๕ - ๑๘ ปี) จัดทำคลิปวีดีโอความยาวไม่เกิน ๓ นาที เกี่ยวกับเรื่องราว หรือประเด็นวิทยาศาสตร์ที่สนใจ จากนั้นจึงกรอกรายละเอียดข้อมูลการสมัครผ่านลิงค์ Google form ตามภูมิภาคที่ต้องการลงสมัคร พร้อมกับอัปโหลดผลงานคลิปวีดิโอความยาวไม่เกิน ๓ นาที ผ่านทางเว็บไซต์ อพวช. หรือ www.nsm.or.th/sittalks

------------------------------

คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา   
http://science.buu.ac.th/
#SciBUU
#BUUFSCI
#เรียนวิทย์ติดทะเล

------------------------------

วิสัยทัศน์

“องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน”
“Science Innovation for Better Sustainable Society”

-------------------------------------

ค่านิยมองค์กร AGILE

A = Accountability (สังคมศรัทธา)
G = Global Mindset (พัฒนาสู่สากล)
I = Innovative Thinking (คิดค้นนวัตกรรม)
L = Life-Long Learning (วัฒนธรรมการเรียนรู้)
E = Effectiveness (มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์)

-------------------------------------

วัฒนธรรมองค์กร :

"มุ่งมั่น มีเหตุผล คนภูมิบูรพา”

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
 0-3810-3011
 0-3839-3496
 scibuu.pr@gmail.com
ติดต่อเรา

Line Official (Science-Burapha)
เพิ่มเพื่อน