นิสิตคณะวิทยาศาสตร์เข้ารับทุนการศึกษาจากมูลนิธิ ศ.ดร.แถบ นีละนิธิ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ ๒๕๖๕


[ ภาพกิจกรรม ]

       ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลผลการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยมจากมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ครั้งที่ ๕๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ ๒๕๖๕ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.พลกฤษณ์ แสงวณิช เป็นประธานและมอบทุนฯ มีนิสิตคณะวิทยาศาสตร์เข้ารับรางวัล ดังนี้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
     🔸 ประเภทที่ ๑ รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัยชั้นปีที่ ๑ และได้แต้มระดับเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า ๓.๕๐ และผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการมูลนิธิฯ ได้แก่ นายภาณุวิชญ์ บุญประกอบ สาขาวิชาฟิสิกส์
     🔸ประเภทที่ ๒ รางวัลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรบัณฑิต ได้แก่ ๑. MR.CHHOR TITHMESA สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ๒. นางสาวพรรณรายณ์ วิงวอน สาขาวิชาเคมี ๓. นางสาวณัฐษมน สิงหาอาจ สาขาวิชาชีวเคมี ๔. MISS.PHALLA PHEARIVAN สาขาวิชาฟิสิกส์ ๕. นางสาวรัตนากร ฉัตรวัฒนา สาขาวิชาวาริชศาสตร์ ๖. นางสาวปิยะธิดา หิรัญ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ๗. นายจักรี เฉลิมขวัญภูวัต สาขาวิชาสถิติ
     🔸ประเภทที่ ๓ รางวัลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ได้แก่ ๑. นายณัฐภัทร แสงมาลา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ๒. นางสาวเจนจิรา ดาวสื่อ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ๓. นางสาวชยาภา นิลโกศล สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์ ๔. นางสาวนภัสวรรณ ปัญญา สาขาวิชาชีวเคมี ๕. นางสาวเบญจวรรณ คชเสนี สาขาวิชาวาริชศาสตร์ ๖. นายจตุพร สุขหนา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ๗. นางสาวสลิตา ดีเมเยอร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ ๘. นางสาวมัธญาณี โลมจะบก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ๙. นางสาวนิภาพร พลเภา สาขาวิชาเคมี
 --------------------------------------------
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
     🔹ประเภทที่ ๑ รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัยชั้นปีที่ ๑ และได้แต้มระดับเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า ๓.๕๐ และผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการมูลนิธิฯ ได้แก่ นางสาวสุดารัตน์ ทวียศ สาขาวิชาชีววิทยา
     🔹ประเภทที่ ๒ รางวัลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรบัณฑิต ได้แก่ ๑. นายสะสม แก้วมณี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ๒. นายธนทรัพย์ สกุลธนทรัพย์ สาขาวิชาชีววิทยา ๓. Ms.SOPHEARY SENG สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ๔. นางสาวธนิษฐา เรืองทองเมือง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ๕. นายนนทกร เอี่ยมสง่า สาขาวิชาสถิติ ๖. นายวัฒนา บุตรสภาพ สาขาวิชาเคมี
     🔹ประเภทที่ ๓ รางวัลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ได้แก่ ๑. นางสาวมยุรีย์ ปูนาศรี สาขาวิชาชีวเคมี ๒. นายณัฐดนัย ไชยลังกา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ๓. นางสาวสุวรรณี พัดศรี สาขาวิชาฟิสิกส์ ๔. นายอาวุธ หมั่นหาผล สาขาวิชาวาริชศาสตร์ ๕. นางสาววริศรา เสริมทรัพย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ๖. นางสาววัชรภรณ์ สังขพันธ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ๗. นายเจษฎา มณีวงษ์ สาขาวิชาเคมี

------------------------------

?คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา   
http://science.buu.ac.th/
#SciBUU
#BUUFSCI
#เรียนวิทย์ติดทะเล ??

------------------------------

?วิสัยทัศน์

“องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน”
“Science Innovation for Better Sustainable Society”

-------------------------------------

?ค่านิยมองค์กร AGILE

A = Accountability (สังคมศรัทธา)
G = Global Mindset (พัฒนาสู่สากล)
I = Innovative Thinking (คิดค้นนวัตกรรม)
L = Life-Long Learning (วัฒนธรรมการเรียนรู้)
E = Effectiveness (มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์)

-------------------------------------

?วัฒนธรรมองค์กร : "มุ่งมั่น มีเหตุผล คนภูมิบูรพา”