ขอแสดงความยินดีกับนิสิต ได้รับรางวัลในงานวันนักประดิษฐ์ ๒๕๖๖ 


[ ภาพกิจกรรม ]

     คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตและคณาจารย์จากภาควิชาเคมี คือ นางสาวกมลวรรณ กันภัย นิสิตระดับปริญญาโท และ นางสาวสิริยากร รัตนธารางกูร นิสิตระดับปริญญาตรี โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคือ รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิดา ตระกูลสุจริตโชค และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ อธิพรชัย ที่ได้รับ “รางวัลเหรียญเงิน” จากผลงาน "ฟิล์มพอลิเมอร์อัจฉริยะผสมสารธรรมชาติสำหรับใช้เป็นบรรจุภัณฑ์อาหาร" ระดับอุดมศึกษา กลุ่มอาหาร ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม โครงการ Thailand New Gen Inventors Award 2023 (I-New Gen Award 2023) ซึ่งจัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ในงานวันนักประดิษฐ์ เมื่อวันที่ ๒-๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

------------------------------

?คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา   
http://science.buu.ac.th/
#SciBUU
#BUUFSCI
#เรียนวิทย์ติดทะเล ??

------------------------------

?วิสัยทัศน์

“องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน”
“Science Innovation for Better Sustainable Society”

-------------------------------------

?ค่านิยมองค์กร AGILE

A = Accountability (สังคมศรัทธา)
G = Global Mindset (พัฒนาสู่สากล)
I = Innovative Thinking (คิดค้นนวัตกรรม)
L = Life-Long Learning (วัฒนธรรมการเรียนรู้)
E = Effectiveness (มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์)

-------------------------------------

?วัฒนธรรมองค์กร : "มุ่งมั่น มีเหตุผล คนภูมิบูรพา”