รับมอบทุนการศึกษาจาก บริษัท จิ้วฮวด จำกัด


[ ภาพกิจกรรม ]

     เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ผศ.ดร.อภิศักดิ์ ไชยโรจน์วัฒนา (รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน) ดร.อโนชา สุขสมบูรณ์ (หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร) และ ดร.นิสานารถ กระแสร์ชล เป็นตัวแทนคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้ารับมอบทุนการศึกษา จาก คุณเศรษฐี กาญจนวิสิษฐผล ประธานกรรมการ บริษัท จิ้วฮวด จำกัด จำนวน ๑๒ ทุน ทุนละ ๑๕,๐๐๐ บาท ณ บริษัท จิ้วฮวด จำกัด จังหวัดชลบุรี

     ทั้งนี้นิสิตที่ได้รับทุนการศึกษาได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา แล้วว่า เป็นนิสิตจากภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๒-๔ เป็นผู้มีความประพฤติดี ความเอาใจใส่ในการศึกษา มีผลการศึกษาในระดับดี และขาดแคลนทุนทรัพย์

------------------------------

?คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา   
http://science.buu.ac.th/
#SciBUU
#BUUFSCI
#เรียนวิทย์ติดทะเล ??

------------------------------

?วิสัยทัศน์

“องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน”
“Science Innovation for Better Sustainable Society”

-------------------------------------

?ค่านิยมองค์กร AGILE

A = Accountability (สังคมศรัทธา)
G = Global Mindset (พัฒนาสู่สากล)
I = Innovative Thinking (คิดค้นนวัตกรรม)
L = Life-Long Learning (วัฒนธรรมการเรียนรู้)
E = Effectiveness (มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์)

-------------------------------------

?วัฒนธรรมองค์กร : "มุ่งมั่น มีเหตุผล คนภูมิบูรพา”