กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๖ คณะวิทยาศาสตร์

       คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เล็งเห็นถึงความสำคัญของเด็ก และเยาวชน ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศและเพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนากำลังคนตามพันธกิจหลักขององค์กรและประเทศ อีกทั้งคณะวิทยาศาสตร์ มีวิสัยทัศน์ที่มุ่งมั่นจะพัฒนาสังคมให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนตลอดไป คณะวิทยาศาสตร์ จึงได้ร่วมจัดกิจกรรมในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ในงานต่าง ๆ ประกอบไปด้วย

       ๑. งานสนุกคิดส์ กับ ถนนสายวิทยาศาสตร์ Science Avenue (Kids Science คิดส์สร้างโลก อย่างสร้างสรรค์) จตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ณ เดอะ สตรีท รัชดา โดยกิจกรรม “เรียนวิทย์ติดทะเล” ร่วมเรียนรู้ฐานกิจกรรม “นานาสารพัดหอย” โดยคณาจารย์ผู้เชียวชาญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์รัตน์ ดำรงโรจน์วัฒนา อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา และร่วมค้นหา “หอยจิ๋ว” เป็นของที่ระลึก

       ๒. งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ จัดขึ้น ณ ทำเนียบรัฐบาล โดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมสนับสนุนของที่ระลึกในงานดังกล่าว

       ๓. งาน "Thai PBS คิดส์เดย์ ๒๕๖๖ สวนสนุกแห่งการเรียนรู้" จัดขึ้น ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส พบกับกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เรียนรู้หอยหลากหลายสายพันธุ์ ตั้งแต่ขนาดใหญ่จนถึงขนาดเล็กจิ๋วที่สุดในโลก โดยทีมของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์รัตน์ ดำรงโรจน์วัฒนา อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา ผู้เชี่ยวชาญด้านหอยจิ๋ว มีผลงานวิจัยดังกล่าวมากมาย รวมทั้งเป็นผู้ค้นพบ หอยจิ๋วเจาะรากไม้ ชนิดแรกของโลก

       ๔. งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี พบกับกิจกรรม ภาพลวงตา นานาสัตว์ จิ๊กซอว์ลูกเต๋า และล้วงไข่ลุ้นรับของที่ระลึกมากมายในงาน

------------------------------

?คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา   
http://science.buu.ac.th/
#SciBUU
#BUUFSCI
#เรียนวิทย์ติดทะเล ??

------------------------------

?วิสัยทัศน์

“องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน”
“Science Innovation for Better Sustainable Society”

-------------------------------------

?ค่านิยมองค์กร AGILE

A = Accountability (สังคมศรัทธา)
G = Global Mindset (พัฒนาสู่สากล)
I = Innovative Thinking (คิดค้นนวัตกรรม)
L = Life-Long Learning (วัฒนธรรมการเรียนรู้)
E = Effectiveness (มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์)

-------------------------------------

?วัฒนธรรมองค์กร : "มุ่งมั่น มีเหตุผล คนภูมิบูรพา”

[ ภาพกิจกรรม ]