ประชาสัมพันธ์หลักสูตร กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” (Thungsukla Open House 2565)

       เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตรแก่นักเรียน ภายในงานกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” (Thungsukla Open House 2565) ณ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการตัดสินใจการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาและเลือกแนวทางการประกอบอาชีพในอนาคตได้อย่างเหมาะสมกับศักยภาพ ความถนัด และความสนใจของตนเอง โดยให้ข้อมูลแก่นักเรียนในการศึกษาต่อและการรับสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ของคณะวิทยาศาสตร์ ที่มีทั้งหมด ๑๒ สาขาวิชา ประกอบด้วย

       ๑. คณิตศาสตร์
       ๒. เคมี
       ๓. จุลชีววิทยา
       ๔. ชีวเคมี
       ๕. ชีววิทยา
       ๖. เทคโนโลยีชีวภาพ
       . ฟิสิกส์
       . วาริชศาสตร์
       ๙. วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
      ๑๐. วิทยาศาสตร์เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม
      ๑๑. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
      ๑๒. สถิติ

      ภานในงานได้รับเกียรติจาก ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม และได้เยี่ยมชมนิทรรศการของคณะวิทยาศาสตร์อีกด้วย

------------------------------

?คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา   
http://science.buu.ac.th/
#SciBUU
#BUUFSCI
#เรียนวิทย์ติดทะเล ??

------------------------------

?วิสัยทัศน์

“องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน”
“Science Innovation for Sustainably Better Society”

-------------------------------------

?ค่านิยมองค์กร AGILE

A = Accountability (สังคมศรัทธา)
G = Global Mindset (พัฒนาสู่สากล)
I = Innovative Thinking (คิดค้นนวัตกรรม)
L = Life-Long Learning (วัฒนธรรมการเรียนรู้)
E = Effectiveness (มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์)

-------------------------------------

?วัฒนธรรมองค์กร : "มุ่งมั่น มีเหตุผล คนภูมิบูรพา”

[ ภาพกิจกรรม ]