พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม

       เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม ๖ แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยทักษิณ และมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ตกลงร่วมกันในการสร้าง และพัฒนาความร่วมมือในด้านกิจกรรมต่าง ๆ บนพื้นฐานของความเสมอภาค และการพึ่งพาซึ่งกันและกัน โดยมีข้อตกลงในความร่วมมือด้านต่าง ๆ อาทิ ความร่วมมือทางวิชาการด้านงานวิจัยและด้านการพัฒนานิสิต ส่งเสริมพัฒนาและแลกเปลี่ยนบุคลากร

       ทั้งสายวิชาการ สายสนับสนุนวิชาการ นิสิตและบัณฑิตศึกษา สร้างเครือข่ายการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ร่วมกัน แบกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านบริหารจัดการ และร่วมกันจัดประชุมทางวิชาการ โดยความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าวนี้เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถและพัฒนาศักยภาพการพัฒนางานวิชาการ และการจัดการการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมทั้งเพื่อสร้างความผูกพันระหว่างองค์กรทั้ง ๖ แห่งที่มีรากฐานและพื้นฐานร่วมกันมา

------------------------------

?คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา   
http://science.buu.ac.th/
#SciBUU
#BUUFSCI
#เรียนวิทย์ติดทะเล ??

------------------------------

?วิสัยทัศน์

“องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน”
“Science Innovation for Sustainably Better Society”

-------------------------------------

?ค่านิยมองค์กร AGILE

A = Accountability (สังคมศรัทธา)
G = Global Mindset (พัฒนาสู่สากล)
I = Innovative Thinking (คิดค้นนวัตกรรม)
L = Life-Long Learning (วัฒนธรรมการเรียนรู้)
E = Effectiveness (มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์)

-------------------------------------

?วัฒนธรรมองค์กร : "มุ่งมั่น มีเหตุผล คนภูมิบูรพา”

[ ภาพกิจกรรม ]