โครงการบริการวิชาการ ค่ายช้างเผือก ปีการศึกษา ๒๕๖๖

       คณะวิทยาศาสตร์ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหนึ่งในมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งมีพันธกิจสำคัญคือการจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ เพื่อสนองตอบต่อสังคมและการพัฒนาประเทศ มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยบูรพา ในการที่จะพัฒนากระบวนการคัดเลือกผู้เรียนที่มีศักยภาพ รวมทั้งระบบกลไกในการคัดเลือกผู้เรียนให้ได้มาตรฐาน จึงได้จัดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา แก่โรงเรียนในเขตจังหวัดภาคตะวันออก ๘ จังหวัด และจังหวัดสมุทรปราการ ปทุมธานี ลพบุรี สุพรรณบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา ชัยภูมิ และนครราชสีมา รวม ๑๖ จังหวัด ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรต่าง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ รวมถึงแนวทางการประกอบอาชีพที่สำคัญ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินในการเข้าศึกษาได้ง่ายมากขึ้น ภายใต้โครงการบริการวิชาการ ค่ายช้างเผือก ปีการศึกษา ๒๕๖๖ รวมถึงการประชาสัมพันธ์แนวทางการมอบทุนการศึกษา “ทุนบูรพาเพื่อแผ่นดิน” สำหรับนักเรียนที่ต้องการทุนการศึกษาในการเข้าศึกษาต่อ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวต้อนรับและแนะนำเกี่ยวกับโครงการ โดยมีรองคณบดีและหัวหน้าวิชา ร่วมให้การต้อนรับด้วย

         โดยโครงการดังกล่าวเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตร เพื่อให้นักเรียนได้ทราบและเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสาขาวิชาที่จะเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา และ “ทุนบูรพาเพื่อแผ่นดิน” เป็นทุนให้เปล่าไม่มีข้อผูกพัน สนับสนุนการเรียนตลอดหลักสูตรมูลค่าสูงสุด ๑๐๐,๐๐๐ บาทต่อคน สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถและมีเจตคติทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในโครงการดังกล่าว มีเป้าหมายผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากนักเรียนในเขตภาคตะวันออกและจังหวัดใกล้เคียง และส่งเสริมให้นักเรียนเข้าศึกษาต่อในสาขาขาดแคลนของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพิ่มมากขึ้น รวมถึงเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับโรงเรียนที่เข้าร่วมด้วย ทั้งนี้มีโรงเรียนตอบรับเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๖๔ โรงเรียน และมีนักเรียนเข้าร่วม จำนวนทั้งหมด ๒๑๑ คน

?สามารถดูภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1JealhH4Zzax1zlbsDhiJL1xiRbe-IEPQ?fbclid=IwAR2FnagvhD6X115108qsv3P3Qy9X3zV5R4qfDmxO3Sa-7295g8dDHG-Do08

------------------------------

?คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา   
http://science.buu.ac.th/
#SciBUU
#BUUFSCI
#เรียนวิทย์ติดทะเล ??

------------------------------

?วิสัยทัศน์

“องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน”
“Science Innovation for Sustainably Better Society”

-------------------------------------

?ค่านิยมองค์กร AGILE

A = Accountability (สังคมศรัทธา)
G = Global Mindset (พัฒนาสู่สากล)
I = Innovative Thinking (คิดค้นนวัตกรรม)
L = Life-Long Learning (วัฒนธรรมการเรียนรู้)
E = Effectiveness (มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์)

-------------------------------------

?วัฒนธรรมองค์กร : "มุ่งมั่น มีเหตุผล คนภูมิบูรพา”

[ ภาพกิจกรรม ]


คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
 0-3810-3011
 0-3839-3496
 scibuu.pr@gmail.com
ติดต่อเรา

Line Official (Science-Burapha)
เพิ่มเพื่อน