โครงการอบรมการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

          เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการอบรมการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ในรูปแบบ ณ ที่ตั้ง ณ ห้องประชุม SD117 และในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Google Meet ให้กับบุคลากรสายวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น

          วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อภิสิทธิ์ ภคพงศ์พันธุ์  หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ บรรยาย หัวข้อ “การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ”

และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญจน์ชญา หงส์เลิศคงสกุล รองคณบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล การคลังและทรัพย์สิน บรรยาย หัวข้อ “ขั้นตอนการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ”

          ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการฯ โดยโครงการดังกล่าวได้รับการตอบรับและมีจำนวนบุคลากรสายวิชาการที่สนใจเข้าร่วมอบรมทั้งในรูปแบบ ณ ที่ตั้ง และรูปแบบออนไลน์มากกว่า ๓๓ คน

------------------------------

?คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา   
http://science.buu.ac.th/
#SciBUU
#BUUFSCI
#เรียนวิทย์ติดทะเล ??

------------------------------

?วิสัยทัศน์

“องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน”
“Science Innovation for Sustainably Better Society”

-------------------------------------

?ค่านิยมองค์กร AGILE

A = Accountability (สังคมศรัทธา)
G = Global Mindset (พัฒนาสู่สากล)
I = Innovative Thinking (คิดค้นนวัตกรรม)
L = Life-Long Learning (วัฒนธรรมการเรียนรู้)
E = Effectiveness (มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์)

-------------------------------------

?วัฒนธรรมองค์กร : "มุ่งมั่น มีเหตุผล คนภูมิบูรพา”

[ ภาพกิจกรรม ]


คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
 0-3810-3011
 0-3839-3496
 scibuu.pr@gmail.com
ติดต่อเรา

Line Official (Science-Burapha)
เพิ่มเพื่อน