ค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์ กทม.

       คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับโรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร จัดโครงการบริการวิชาการ ค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร (โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (GSMP)) ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ จำนวนรวม ๑๒๐ คน ระหว่างวันที่ ๔-๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ห้อง CL 101 และห้องปฏิบัติการ อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนและพัฒนาศักยภาพของนักเรียน ได้เรียนรู้และฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการทดลองจริง อันจะก่อให้เกิดองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ใหม่ ๆ แก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ และสามารถนำความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

        ซึ่งกิจกรรมประกอบไปด้วย

            ๑. กิจกรรมศึกษาดูงาน ได้แก่ ศูนย์บริการทดสอบทางการแพทย์จีโนมิกส์ โครงการจีโนมิกส์ประเทศไทย อาคารเภสัชศาสตร์ Automation Park คณะวิศวกรรมศาสตร์ และสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา

            ๒. กิจกรรมฐานปฏิบัติการระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ ฐานปฏิบัติการเคมี ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์

                กิจกรรมฐานปฏิบัติการระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ ฐานปฏิบัติการเคมี จุลชีววิทยา และวิทยาศาสตร์ทางทะเล

            ๓. กิจกรรมเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์
            ๔. กิจกรรมทัศนศึกษา ณ ชายหาดบางแสน

       ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวเปิด-ปิดโครงการและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วม

------------------------------

?คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา   
http://science.buu.ac.th/
#SciBUU
#BUUFSCI
#เรียนวิทย์ติดทะเล ??

------------------------------

?วิสัยทัศน์

“องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน”
“Science Innovation for Sustainably Better Society”

-------------------------------------

?ค่านิยมองค์กร AGILE

A = Accountability (สังคมศรัทธา)
G = Global Mindset (พัฒนาสู่สากล)
I = Innovative Thinking (คิดค้นนวัตกรรม)
L = Life-Long Learning (วัฒนธรรมการเรียนรู้)
E = Effectiveness (มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์)

-------------------------------------

?วัฒนธรรมองค์กร : "มุ่งมั่น มีเหตุผล คนภูมิบูรพา”

[ ภาพกิจกรรม ]คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
 0-3810-3011
 0-3839-3496
 scibuu.pr@gmail.com
ติดต่อเรา

Line Official (Science-Burapha)
เพิ่มเพื่อน