ค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ห้อง SMTE) จ.สกลนคร

       คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดสกลนคร จัดโครงการบริการวิชาการ ค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดสกลนคร ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE)) จำนวนรวม ๖๒ คน เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ห้อง CL 203, ห้องปฏิบัติการวิจัยขั้นสูง ชั้น ๖ อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และห้อง C 107 อาคารเคมี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนและพัฒนาศักยภาพของนักเรียน ได้เรียนรู้และฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์จากวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญ อันจะก่อให้เกิดองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ใหม่ ๆ แก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

       กิจกรรมประกอบไปด้วยกิจกรรมฐานปฏิบัติการการศึกษาเครื่องมือขั้นสูง ประกอบด้วยเครื่อง Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS) วิทยากรโดยคุณนพวรรณ ทับขัน นักวิทยาศาสตร์ เครื่อง Nuclear Magnetic Resonance (NMR) วิทยากรโดย ดร.สรายุทธ เวชสิทธิ์ นักวิจัยชำนาญการ และเครื่อง High Performance Liquid Chromatography (HPLC) วิทยากรโดยคุณชาติชาย มาลาพงษ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ, กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์บริการทดสอบทางการแพทย์จีโนมิกส์ โครงการจีโนมิกส์ประเทศไทย อาคารเภสัชศาสตร์ และสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งตลอดกิจกรรมนักเรียนมีความสนใจเป็นอย่างมาก

       ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อภิศักดิ์ ไชยโรจน์วัฒนา รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน กล่าวเปิด-ปิดโครงการและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วม

------------------------------

?คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา   
http://science.buu.ac.th/
#SciBUU
#BUUFSCI
#เรียนวิทย์ติดทะเล ??

------------------------------

?วิสัยทัศน์

“องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน”
“Science Innovation for Sustainably Better Society”

-------------------------------------

?ค่านิยมองค์กร AGILE

A = Accountability (สังคมศรัทธา)
G = Global Mindset (พัฒนาสู่สากล)
I = Innovative Thinking (คิดค้นนวัตกรรม)
L = Life-Long Learning (วัฒนธรรมการเรียนรู้)
E = Effectiveness (มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์)

-------------------------------------

?วัฒนธรรมองค์กร : "มุ่งมั่น มีเหตุผล คนภูมิบูรพา”

[ ภาพกิจกรรม ]


คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
 0-3810-3011
 0-3839-3496
 scibuu.pr@gmail.com
ติดต่อเรา

Line Official (Science-Burapha)
เพิ่มเพื่อน