เข้าร่วมการประชุมสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ ๕/๒๕๖๕

        เมื่อวันที่ ๒๘-๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ รองศาสตราจารย์ ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โดยมีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เป็นเจ้าภาพ

        ในการประชุมดังกล่าวมีการนำเสนอการใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการแก้ไขปัญหาของชุมชนในด้านต่าง ๆ อาทิ การย้อมคราม โคขุนโพนยางคำ หนอนแมลงวันลาย สมุนไพรและกัญชา เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีวาระที่สำคัญในเรื่องของการพัฒนาคนที่เกี่ยวข้องกับ Carbon Net Zero (Natural based solution) ร่วมกับ บพค. การดำเนินการหลักสูตรด้าน Climate Change และการจัดตั้งสมาคมสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย อีกด้วย

------------------------------

?คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา   
http://science.buu.ac.th/
#SciBUU
#BUUFSCI
#เรียนวิทย์ติดทะเล ??

------------------------------

?วิสัยทัศน์

“องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน”
“Science Innovation for Sustainably Better Society”

-------------------------------------

?ค่านิยมองค์กร AGILE

A = Accountability (สังคมศรัทธา)
G = Global Mindset (พัฒนาสู่สากล)
I = Innovative Thinking (คิดค้นนวัตกรรม)
L = Life-Long Learning (วัฒนธรรมการเรียนรู้)
E = Effectiveness (มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์)

-------------------------------------

?วัฒนธรรมองค์กร : "มุ่งมั่น มีเหตุผล คนภูมิบูรพา”

[ ภาพกิจกรรม ]


คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
 0-3810-3011
 0-3839-3496
 scibuu.pr@gmail.com
ติดต่อเรา

Line Official (Science-Burapha)
เพิ่มเพื่อน