ประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์ ในงาน Dek-D’s TCAS Fair 2022

       เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์ ในงาน Dek-D’s TCAS Fair 2022 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ รวมทั้งให้คำแนะนำ พร้อมกับแนะแนวแนวทางการเรียนการสอน การเตรียมความพร้อมก่อนสอบเข้ามหาวิทยาลัย และสร้างทัศนคติที่ดีให้กับนักเรียนที่สนใจจะเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ รวมถึงเป็นการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับข้อมูลด้านต่าง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้แก่นักเรียน ครู/อาจารย์ และบุคคลทั่วไปที่สนใจอีกทางหนึ่งด้วย

       ทั้งนี้โครงการดังกล่าวฯ ได้รับการตอบรับและมีผู้เข้าร่วมมากกว่า 28,000 คน

------------------------------

?คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา   
http://science.buu.ac.th/
#SciBUU
#BUUFSCI
#เรียนวิทย์ติดทะเล ??

------------------------------

?วิสัยทัศน์

“องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน”
“Science Innovation for Sustainably Better Society”

-------------------------------------

?ค่านิยมองค์กร AGILE

A = Accountability (สังคมศรัทธา)
G = Global Mindset (พัฒนาสู่สากล)
I = Innovative Thinking (คิดค้นนวัตกรรม)
L = Life-Long Learning (วัฒนธรรมการเรียนรู้)
E = Effectiveness (มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์)

-------------------------------------

?วัฒนธรรมองค์กร : "มุ่งมั่น มีเหตุผล คนภูมิบูรพา”

[ ภาพกิจกรรม ]