ต้อนรับสภาหอการค้า สภาอุตสาหกรรม และสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อร่วมวางแผนงานด้านวิจัยและนวัตกรรมของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบ ๒๕๖๖

       เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ คณะวิทยาศาสตร์ ได้ต้อนรับสภาหอการค้า สภาอุตสาหกรรม และสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อร่วมวางแผนงานด้านวิจัยและนวัตกรรมของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบ ๒๕๖๖

       โดย รศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้เล่าถึงแผนยุทธศาสตร์คณะฯ ดร.สลิล ชั้นโรจน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ชี้แจงแผนวิจัย โดยมุ่งเน้นการจัดทำหลักสูตร EEC HDC และการผลักดันให้เกิดงานวิจัยร่วมกันของจังหวัดชลบุรี หาอัตลักษณ์งานวิจัยของภาคตะวันออก

       นอกจากนี้ ยังมีคณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ และคณาจารย์ผู้แทนภาควิชา ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เสนอแนวทางการดำเนินงาน เสนอไอเดียใหม่ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการทำงานต่อไป

มีผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมงาน ดังนี้

?สภาหอการค้าจังหวัดชลบุรี

1.นายไกรสร ฉัตรเลขวนิช รองประธาน ฝ่ายการศึกษา

2.นายธีรพงษ์ ภาคภพ รองประธานฝ่ายนวัตกรรมและดิจิทัลและเลขาธิการ YEC ชลบุรี

3.นางสาวสุธาสินี ชีไธสง รักษาการผู้จัดการ

4.นางสาวรัชพร สมพงษ์ ผู้จัดการYECชลบุรี

5.นายนนทชัย นนทกานันท์ กรรมการ

6.นายธนวัฒน์ ธนกิจประภาพันธุ์ รองเลขาธิการ ฝ่ายการค้าและการลงทุน

7.นายปวีย์ภัทร วัฒนศิริเศรษฐ รองเลขาธิการ ฝ่ายอุตสาหกรรม

?สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี

1.นายณัฏฐ์ธน สาตรจีนพงษ์  รองประธานสภา (ออนไลน์)

2.นายถิรวัฒน์ เธียรธนะรัตน์  กรรมการสภา

?สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์

1.นายธานินทร์ สุทธิวโรตมะกุล  นายกสมาคม

------------------------------

?คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา   
http://science.buu.ac.th/
#SciBUU
#BUUFSCI
#เรียนวิทย์ติดทะเล ??

------------------------------

“มุ่งมั่น มีเหตุผล คนภูมิบูรพา”
Science Innovation for Better Society
องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ดีขึ้น

------------------------------

ค่านิยมองค์กร AGILE
A = Accountability (สังคมศรัทธา)
G = Global Mindset (พัฒนาสู่สากล)
I = Innovative Thinking (คิดค้นนวัตกรรม)
L = Life Long Learning (วัฒนธรรมการเรียนรู้)
E = Effectiveness (มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์)

[ ภาพกิจกรรม ]


คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
 0-3810-3011
 0-3839-3496
 scibuu.pr@gmail.com
ติดต่อเรา

Line Official (Science-Burapha)
เพิ่มเพื่อน