ค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมคุณ จ.ชลบุรี

       เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้อง CL 604 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับโรงเรียนอนุบาลพร้อมคุณ จังหวัดชลบุรี จัดโครงการบริการวิชาการ ค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมคุณ จังหวัดชลบุรี ให้แก่นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน ๒๖ คน โดยกิจกรรมปฏิบัติการ “ฝนหลากสี” เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

       ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ให้เกียรติเข้าร่วมต้อนรับ และมอบของที่ระลึกแก่คณะครูด้วย

------------------------------

?คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา   
http://science.buu.ac.th/
#SciBUU
#BUUFSCI
#เรียนวิทย์ติดทะเล ??

------------------------------

“มุ่งมั่น มีเหตุผล คนภูมิบูรพา”
Science Innovation for Better Society
องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ดีขึ้น

------------------------------

ค่านิยมองค์กร AGILE
A = Accountability (สังคมศรัทธา)
G = Global Mindset (พัฒนาสู่สากล)
I = Innovative Thinking (คิดค้นนวัตกรรม)
L = Life Long Learning (วัฒนธรรมการเรียนรู้)
E = Effectiveness (มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์)

[ ภาพกิจกรรม ]


คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
 0-3810-3011
 0-3839-3496
 scibuu.pr@gmail.com
ติดต่อเรา

Line Official (Science-Burapha)
เพิ่มเพื่อน