แนะนำการจัดทำหลักสูตร ตามแนวทาง EEC type B

     วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับเกียรติจาก ดร.อภิชาต ทองอยู่ ที่ปรึกษาเลขาธิการ คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC), ประธานคณะทำงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการศึกษาคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC-HDC), คณะกรรมการพิจารณารับรองหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมขั้นสูง คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรตามแนวทางอีอีซีโมเดล มาแนะนำและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง EEC type B ให้กับคณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะทำให้เกิดการบูรณาการและสร้างหลักสูตร และสร้างบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล อย่างสูงที่สุด

#EEC

------------------------------

?คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา   
http://science.buu.ac.th/
#SciBUU
#BUUFSCI
#เรียนวิทย์ติดทะเล ??

------------------------------

“มุ่งมั่น มีเหตุผล คนภูมิบูรพา”
Science Innovation for Better Society
องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ดีขึ้น

------------------------------

ค่านิยมองค์กร AGILE
A = Accountability (สังคมศรัทธา)
G = Global Mindset (พัฒนาสู่สากล)
I = Innovative Thinking (คิดค้นนวัตกรรม)
L = Life Long Learning (วัฒนธรรมการเรียนรู้)
E = Effectiveness (มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์)

[ ภาพกิจกรรม ]


คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
 0-3810-3011
 0-3839-3496
 scibuu.pr@gmail.com
ติดต่อเรา

Line Official (Science-Burapha)
เพิ่มเพื่อน