ต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา จ.อุดรธานี เข้าศึกษาเรียนรู้ 

       วันพุธที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๕ โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา จังหวัดอุดรธานี รวมจำนวน ๕๐ คน เข้าศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาและนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาต่อยอดเป็นอาชีพในอนาคต โดยมีพิธีเปิดต้อนรับ ณ ห้องประชุม CL 101 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวต้อนรับ และ ผศ.ดร.วรนพ สุขภารังษี หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา และบุคลากรภาควิชา ร่วมให้การต้อนรับ อีกทั้งได้นำเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการชีววิทยา และนิทรรศการนานาสารพัดหอยอีกด้วย

------------------------------

?คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา   
http://science.buu.ac.th/
#SciBUU
#BUUFSCI
#เรียนวิทย์ติดทะเล ??

------------------------------

“มุ่งมั่น มีเหตุผล คนภูมิบูรพา”
Science Innovation for Better Society
องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ดีขึ้น

------------------------------

ค่านิยมองค์กร AGILE
A = Accountability (สังคมศรัทธา)
G = Global Mindset (พัฒนาสู่สากล)
I = Innovative Thinking (คิดค้นนวัตกรรม)
L = Life Long Learning (วัฒนธรรมการเรียนรู้)
E = Effectiveness (มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์)

[ ภาพกิจกรรม ]คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
 0-3810-3011
 0-3839-3496
 scibuu.pr@gmail.com
ติดต่อเรา

Line Official (Science-Burapha)
เพิ่มเพื่อน