ต้อนรับคณะครู และนักเรียน โรงเรียนมัธยมเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ศึกษาดูงาน 

       วันพุธที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้การต้อนรับคณะครู และนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๕ สาขาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนมัธยมเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว จำนวน ๖๑ คน เข้าศึกษาดูงาน การเรียนการสอนด้านปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ และมีพิธีเปิดต้อนรับ ณ ห้องประชุม CL 101 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

       ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวต้อนรับ โดยมี ผศ.ดร.สาลินี ขจรพิสิฐศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมให้การต้อนรับ และแนะนำหลักสูตร แนวทางการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา และการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องทางด้านวิทยาศาสตร์ อีกทั้งได้นำเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ อาทิ ห้องปฏิบัติการชีววิทยา จุลชีววิทยา เคมี และห้องปฏิบัติการในหน่วยบริการนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ ที่เป็นหน่วยบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ชั้นสูง โดยมี น.ส.นพวรรณ ทับขัน นักวิทยาศาสตร์ เป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับห้องปฏิบัติการของหน่วยและให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องวิทยาศาสตร์ อีกด้วย

------------------------------

📌คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา   
http://science.buu.ac.th/
#SciBUU
#BUUFSCI
#เรียนวิทย์ติดทะเล 🏖🏝

------------------------------

“มุ่งมั่น มีเหตุผล คนภูมิบูรพา”
Science Innovation for Better Society
องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ดีขึ้น

------------------------------

ค่านิยมองค์กร AGILE
A = Accountability (สังคมศรัทธา)
G = Global Mindset (พัฒนาสู่สากล)
I = Innovative Thinking (คิดค้นนวัตกรรม)
L = Life Long Learning (วัฒนธรรมการเรียนรู้)
E = Effectiveness (มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์)

[ ภาพกิจกรรม ]คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
 0-3810-3011
 0-3839-3496
 scibuu.pr@gmail.com
ติดต่อเรา

Line Official (Science-Burapha)
เพิ่มเพื่อน