ต้อนรับคณาจารย์ และนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

       วันศุกร์ที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้การต้อนรับคณาจารย์ และนิสิต จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโครงการแลกเปลี่ยนรู้การจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต ณ ห้องประชุม CL 202 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

      ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวต้อนรับ โดยมี ผศ.ดร.อภิศักดิ์ ไชยโรจน์วัฒนา รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และ นายธนาชัย จันทรศร นักวิชาการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ และแนะนำการจัดกิจกรรมเบื้องต้นของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่มีความเชื่อมโยงกับพันธกิจของคณะฯ อีกทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมนิสิตและสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์อีกด้วย

------------------------------

📌คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา   
http://science.buu.ac.th/
#SciBUU
#BUUFSCI
#เรียนวิทย์ติดทะเล 🏖🏝

------------------------------

“มุ่งมั่น มีเหตุผล คนภูมิบูรพา”
Science Innovation for Better Society
องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ดีขึ้น

------------------------------

ค่านิยมองค์กร AGILE
A = Accountability (สังคมศรัทธา)
G = Global Mindset (พัฒนาสู่สากล)
I = Innovative Thinking (คิดค้นนวัตกรรม)
L = Life Long Learning (วัฒนธรรมการเรียนรู้)
E = Effectiveness (มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์)

[ ภาพกิจกรรม ]คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
 0-3810-3011
 0-3839-3496
 scibuu.pr@gmail.com
ติดต่อเรา

Line Official (Science-Burapha)
เพิ่มเพื่อน