ต้อนรับ “สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น” ศึกษาดูงาน 

      เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้การต้อนรับคณาจารย์ และนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๔ จากสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน ๖๒ คน เข้าศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุม CL 101 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

      ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวต้อนรับ โดยมี รศ.ดร.อภิสิทธิ์ ภคพงศ์พันธุ์ หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ ผศ.ดร.สมคิด อินเทพ, ผศ.ดร.เดชชาติ สามารถ, ผศ.ดร.อารยา วิวัฒน์วานิช, อาจารย์นพรัตน์ แป้นงาม และ ดร.ปรียานุช เชื้อสุข ร่วมให้การต้อนรับและแนะนำหลักสูตร อีกทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเรียนการสอนของคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา ระหว่างสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อีกด้วย

------------------------------

📌คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา   
http://science.buu.ac.th/
#SciBUU
#BUUFSCI
#เรียนวิทย์ติดทะเล 🏖🏝

------------------------------

“มุ่งมั่น มีเหตุผล คนภูมิบูรพา”
Science Innovation for Better Society
องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ดีขึ้น

------------------------------

ค่านิยมองค์กร AGILE
A = Accountability (สังคมศรัทธา)
G = Global Mindset (พัฒนาสู่สากล)
I = Innovative Thinking (คิดค้นนวัตกรรม)
L = Life Long Learning (วัฒนธรรมการเรียนรู้)
E = Effectiveness (มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์)

[ ภาพกิจกรรม ]คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
 0-3810-3011
 0-3839-3496
 scibuu.pr@gmail.com
ติดต่อเรา

Line Official (Science-Burapha)
เพิ่มเพื่อน