การแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๒๑ (The 21st Thailand Physics Olympiad (21st TPhO))

       มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๒๑ (The 21st Thailand Physics Olympiad) ในระหว่างวันที่ ๒๖-๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนประเทศไทย ไปแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๕๓ (53rd International Physics Olympiad) ต่อไป

       ในการนี้มีอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์ เครือภู่ และดร.สิทธิ บัวทอง เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมทีม และอาจารย์เสรี อังศิริ อาจารย์ควบคุมทีม นำนักเรียนไปแข่งฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติดังกล่าว

       สำหรับศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับรางวัล ดังนี้

            รางวัลระดับเหรียญทอง

                        นายรัฐธนนท์ อริยรัฐรังสี

            รางวัลระดับเหรียญเงิน

                        นายอัศวัศ บัวจงกล

            รางวัลระดับเหรียญทองแดง

                        นายกัญจน์ นามพรหม

                        นายปวริศ ลัดลอย

                        นายศิรสิทธิ์ ธนาจิรวัฒน์

             รางวัลเกียรติคุณประกาศ

                        นายธาม โพธิ์ศิริกุล

             นอกจากนี้ นายรัฐธนนท์ อริยรัฐรังสี ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยบูรพา ยังได้รับ “รางวัลคะแนนรวมสูงสุดภาคตะวันออก” อีกด้วย

       คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอขอบพระคุณอาจารย์ผู้สอน ครูสังเกตุการณ์ และคณาจารย์ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน อีกทั้งขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับน้อง ๆ นักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญประเภทต่าง ๆ ในการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๒๑ นี้ด้วย

------------------------------

📌คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา  
http://science.buu.ac.th/
#SciBUU
#BUUFSCI
#เรียนวิทย์ติดทะเล 🏖🏝

------------------------------

“มุ่งมั่น มีเหตุผล คนภูมิบูรพา”
Science Innovation for Better Society
องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ดีขึ้น

------------------------------

ค่านิยมองค์กร AGILE
A = Accountability (สังคมศรัทธา)
G = Global Mindset (พัฒนาสู่สากล)
I = Innovative Thinking (คิดค้นนวัตกรรม)
L = Life Long Learning (วัฒนธรรมการเรียนรู้)
E = Effectiveness (มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์)

[ ภาพกิจกรรม ]คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
 0-3810-3011
 0-3839-3496
 scibuu.pr@gmail.com
ติดต่อเรา

Line Official (Science-Burapha)
เพิ่มเพื่อน