งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ ๓๙

       ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กำหนดจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” โดยกำหนดให้วันที่ ๑๘ สิงหาคมของทุกปี เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

       คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับเลือกให้เป็นศูนย์ภาคตะวันออก ในการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ ๓๙ ภายใต้หัวข้อ “เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว” BCG : Bio – Circular – Green Economy เพื่อกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนตื่นตัวและให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา   มีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติพระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหา มกุฏวิทยมหาราช รัชกาลที่ ๔ “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย” และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนาประเทศ รวมทั้งเผยแพร่ผลงานความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย รวมถึงเป็นการสร้างทัศนคติและแนวความคิดให้ตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม นำไปสู่การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

       โดยมีพิธีเปิดในวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้อง CL 101 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดงานฯ และ รองศาสตราจารย์ ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวรายงาน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา เจริญพานิช รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมพิธีเปิดฯ

       ทั้งนี้ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการต่าง ๆ ได้แก่ นิทรรศการเทิดพระเกียรติและพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหา มกุฏวิทยมหาราช รัชกาลที่ ๔ “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” นิทรรศการพิเศษ “BCG” นิทรรศการนานาสารพัดหอย นิทรรศการแสดงผลงานทางวิทยาศาสตร์ของหน่วยงานภายนอก และนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์ของแต่ละภาควิชาและหน่วยงานภายในที่จัดแสดงผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์ การประกวด การแข่งขันและกิจกรรมเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่น่าสนใจ เช่น การประกวด การแข่งขัน และกิจกรรมเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่น่าสนใจ เช่น ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์/ ประกวดเรียงความทางวิทยาศาสตร์/ ประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย/ ประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์/ ประกวดวงดนตรีอะคูสติก/ ประกวดละครทางวิทยาศาสตร์/ แข่งขันวาดภาพจิตนาการทางวิทยาศาสตร์/ แข่งขันวาดภาพการ์ตูนทางวิทยาศาสตร์ / แข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์/ แข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ และการประกวดออกแบบมาสคอต เป็นต้น

------------------------------

📌คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา  
http://science.buu.ac.th/
#SciBUU
#BUUFSCI
#เรียนวิทย์ติดทะเล 🏖🏝

------------------------------

“มุ่งมั่น มีเหตุผล คนภูมิบูรพา”
Science Innovation for Better Society
องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ดีขึ้น

------------------------------

ค่านิยมองค์กร AGILE
A = Accountability (สังคมศรัทธา)
G = Global Mindset (พัฒนาสู่สากล) 
I = Innovative Thinking (คิดค้นนวัตกรรม)
L = Life Long Learning (วัฒนธรรมการเรียนรู้)
E = Effectiveness (มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์)

[ ภาพกิจกรรม ]คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
 0-3810-3011
 0-3839-3496
 scibuu.pr@gmail.com
ติดต่อเรา

Line Official (Science-Burapha)
เพิ่มเพื่อน