ค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ (ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย)

       เมื่อวันที่ ๕-๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับโรงเรียนสตรีชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ จัดโครงการบริการวิชาการ ค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ค่ายฝึกปฏิบัติการทักษะวิทยาศาสตร์ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย) จำนวนรวม ๘๙ คน ณ ห้องประชุม CL 101 และห้องปฏิบัติการอาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนและพัฒนาศักยภาพของนักเรียน ได้เรียนรู้และฝึกทักษะภาคปฏิบัติในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งสามารถนำความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

       โดยมีกิจกรรมเสริมทักษะในรูปแบบกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
            ฐานปฏิบัติการด้านเคมี โดย น.ส.นพวรรณ ทับขัน นักวิทยาศาสตร์
            ฐานปฏิบัติการด้านจุลชีววิทยา โดย น.ส.วรนาฎ จงโยธา นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
            ฐานปฏิบัติการด้านวาริชศาสตร์ โดย ดร.วิชญา กันบัว ภาควิชาวาริชศาสตร์
            ฐานปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ โดย อ.บุญส่ง เห็นงาม โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” ม.บูรพา
            ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางทะเล ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล และหาดบางแสน

       ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อภิศักดิ์ ไชยโรจน์วัฒนา รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน กล่าวเปิดโครงการ และ รศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมและกล่าวปิดโครงการ

       ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมฯ ได้ผ่านการตรวจ ATK และแสดงผลเป็น – (ลบ) ก่อนเข้าร่วมโครงการ และสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะเข้าร่วมโครงการ ตามมาตรการและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

------------------------------

📌คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา  
http://science.buu.ac.th/
#SciBUU
#BUUFSCI
#เรียนวิทย์ติดทะเล 🏖🏝

------------------------------

“มุ่งมั่น มีเหตุผล คนภูมิบูรพา”
Science Innovation for Better Society
องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ดีขึ้น

------------------------------

ค่านิยมองค์กร AGILE
A = Accountability (สังคมศรัทธา)
G = Global Mindset (พัฒนาสู่สากล) 
I = Innovative Thinking (คิดค้นนวัตกรรม)
L = Life Long Learning (วัฒนธรรมการเรียนรู้)
E = Effectiveness (มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์)

[ ภาพกิจกรรม ]คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
 0-3810-3011
 0-3839-3496
 scibuu.pr@gmail.com
ติดต่อเรา

Line Official (Science-Burapha)
เพิ่มเพื่อน