นิสิตภาควิชาเคมี “คว้าเหรียญเงิน” Thailand Research Expo 2022

       คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา คว้าเหรียญเงิน” การประกวดนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2565 (Thailand Research Expo 2022) ผลงานวิจัย เรื่อง “ไฮโดรเจลพอลิเมอร์ชีวภาพผสมสารออกฤทธิ์จากมะม่วง สำหรับรักษาคุณภาพอาหารทะเลสด” มีสมาชิกประกอบด้วย
       ? นางสาวชลิดา เนียนกระโทก
       ? นางสาวเมทิกา เที่ยงสาย
       ? นางสาวกัญญารัตน์ จีรังโคกกรวด
       นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
       โดยมี รศ.ดร.ธนิดา ตระกูลสุจริตโชค และ ผศ.ดร.อนันต์ อธิพรชัย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

------------------------------

?คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา  
http://science.buu.ac.th/
#SciBUU
#BUUFSCI
#เรียนวิทย์ติดทะเล ??

------------------------------

“มุ่งมั่น มีเหตุผล คนภูมิบูรพา”
Science Innovation for Better Society
องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ดีขึ้น

------------------------------

ค่านิยมองค์กร AGILE
A = Accountability (สังคมศรัทธา)
G = Global Mindset (พัฒนาสู่สากล) 
I = Innovative Thinking (คิดค้นนวัตกรรม)
L = Life Long Learning (วัฒนธรรมการเรียนรู้)
E = Effectiveness (มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์)

[ ภาพกิจกรรม ]